Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2016

(in miljoenen euro's)

2016

2015

 

Resultaat over de verslagperiode

212

118

 

Aanpassingen voor:

  
 

Winstbelasting

49

26

 

Resultaat uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode

-142

-70

11,13

Afschrijvingen

319

330

 

Bijzondere waardeverminderingen en terugneming ervan

26

-

 

Nettofinancieringsresultaat

9

23

 

Mutatie voorzieningen

-54

16

15,16

Mutatie financiële vaste activa (inclusief latente belastingposities)

192

-100

 

Mutatie langlopende verplichtingen niet resulterend in kasstromen

55

75

 

Mutatie aan komende jaren toe te rekenen baten

-23

151

  

431

451

    
 

Mutatie voorraden

-1

-19

 

Mutatie debiteuren en overige vorderingen

-171

-160

 

Mutatie kortlopende verplichtingen

459

79

 

Mutaties werkkapitaal

287

-100

    
 

Betaalde financieringslasten

-28

-25

 

Betaalde winstbelastingen

-11

-3

  

-39

-28

    
 

Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

891

441

    
 

Ontvangen financieringsbaten

20

9

14

Dividend uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode

72

47

 

Vervreemding (verwerving) van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten (verworven) geldmiddelen

-

-

11, 13

Verwerving van (im)materiële vaste activa

-784

-532

12

Verwerving van vastgoedbeleggingen

-1

-8

 

Ontvangsten (betalingen) overige beleggingen

270

-47

 

Verwerving financiële vaste activa, incl. beleggingen

-23

-48

14, 15

Vervreemding financiële vaste activa, incl. beleggingen

239

58

11, 13

Vervreemding (im)materiële vaste activa en vastgoedobjecten

23

12

    
 

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

-184

-509

    
 

Netto kasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten

707

-68

    
 

Aflossing van opgenomen leningen

-899

-57

 

Opname leningen

300

58

 

Betaald dividend

-41

-48

    
 

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

-640

-47

    
 

Netto toename geldmiddelen en kasequivalenten

67

-115

 

Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari

671

775

 

Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen

5

11

 

Geldmiddelen en kasequivalenten geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

-34

-

 

Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december

709

671