2. Kosten personeel

(in miljoenen euro's)

2016

2015

Lonen en salarissen

1.467

1.409

Premies sociale verzekeringen

215

175

Pensioenlasten toegezegde-bijdrageregelingen

90

52

Pensioenlasten toegezegde-pensioenregelingen

41

44

Overige personeelskosten

75

69

Inhuur personeel

151

124

Totaal

2.039

1.873

De gemiddelde personeelsbezetting (in fte) was als volgt:

(in fte)

2016

2015

Nederland

19.886

19.411

Verenigd Koninkrijk

10.168

8.828

Duitsland

891

509

Totaal

30.945

28.748

De stijging van de gemiddelde personeelsbezetting in het Verenigd Koninkrijk is met name het gevolg van de start van de ScotRail concessie per 1 april 2015.

Beloningen van bestuurders

(in euro's)

Basissalaris

Alternatief voor aftopping pensioenopbouw

Div. vergoedingen

Pensioenlasten

Beëindingsvergoeding (excl. juridische kosten)

Totaal 2015

De heer R.H.L.M. van Boxtel

179.167

16.500

2.475

2.354

-

200.496

De heer E.M. Robbe**

434.541

61.408

9.664

10.146

-

515.759

De heer T. Huges***

215.000

23.100

13.619

2.824

175.583

430.126

totaal

828.708

101.008

25.758

15.324

175.583

1.146.381

       

(in euro's)

Basissalaris

Alternatief voor aftopping pensioenopbouw

Div. vergoedingen

Pensioenlasten

Beëindingsvergoeding (excl. juridische kosten)

Totaal 2016

De heer R.H.L.M. van Boxtel

438.600

40.450

4.368

14.171

-

497.588

De heer H.L.L. Groenewegen*

101.289

8.571

5.915

4.169

-

119.943

Mevrouw M.E.F. Rintel*

157.667

14.448

3.278

6.495

-

181.887

Mevrouw S.M. Zijderveld*

315.333

26.673

18.414

12.990

-

373.410

De heer E.M. Robbe**

176.922

26.251

25.176

5.904

-

234.254

totaal

1.189.811

116.393

57.151

43.728

-

1.407.083

 • *De heer Groenewegen is benoemd in de RvB per 15 september 2016,  mevrouw Rintel per 15 juli 2016 (voor de periode voor deze datum is de beloning opgenomen in de tabel beloning aan managers op sleutelposities) en mevrouw Zijderveld per 1 februari 2016.
 • **Per 1 juni 2016 is de heer Robbe uitdienst getreden.
 • ***De heer Huges is rechtsgeldig ontslagen per 10 juli 2015. De heer Huges heeft afgezien van de ontslagvergoeding ter hoogte van een jaarsalaris, waarop hij volgens de arbeidsovereenkomst aanspraak had kunnen maken. De heer Huges heeft zijn variabele beloning van € 75.250 over 2014 vrijwillig terugbetaald. Per saldo betekent dit dat NS aan de heer Huges ter zake van de afrekening van zijn dienstverband een bedrag van € 175.583 heeft betaald. Daarnaast ontving de heer Huges een vergoeding voor kosten die zien op zijn juridische bijstand ter zake van de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst ad.€ 65.000.

De heer A.P. Schouws is ingehuurd als statutair directeur (Directeur financiën) voor de periode van 18 april 2016 tot 15 september 2016. Hiervoor ontving hij een management fee van EUR 176.515.

Voor een nadere toelichting op het beloningenbeleid van de raad van bestuur wordt verwezen naar hoofdstuk Beloningen van de raad van bestuur in het jaarverslag.

Beloningen aan managers op sleutelposities (exclusief raad van bestuur)

(euro's)

Vaste en variabele beloning

Pensioenlasten

Beëindingsvergoeding (excl. juridische kosten)

Totaal

2015

1.994.323

33.894

249.802

2.278.019

2016

3.013.445

168.129

565.956

3.747.530

  In 2016 is de groep managers op sleutelposities uitgebreid met directeur IT, directeur HR en twee bestuurders van Abellio.

  In 2016 is afscheid genomen van twee managers op sleutelposities door middel van een vaststellingsovereenkomst. Dit heeft geleid tot de betaling van beëindigingsvergoedingen.

  Beloning commissarissen

  De ten laste van de vennootschap komende beloning van de commissarissen over 2016 bedraagt in totaal € 173.716. In 2015 bedroeg de ten laste van de vennootschap gekomen beloning van commissarissen van het concern € 188.965. De beloning bestaat uit een vast honorarium en een vergoeding voor deelname aan een of meer commissies. De specificatie van de bedragen per commissaris is als volgt:

  (in euro’s)

  2016

  2015

  G. van de Aast

  37.923

  32.519

  Voorzitter RvC (met ingang van 16 augustus 2016), lid risk- en auditcommissie en lid remuneratie- en nominatiecommissie

    

  J.J.M. Kremers

  34.994

  34.900

  Voorzitter risk- en auditcommissie

    

  P. Rosenmöller

  36.980

  32.804

  Voorzitter remuneratie- en nominatiecommissie
  Vice voorzitter RvC (met ingang van 16 augustus 2016)

    

  M.E. van Lier Lels

  25.942

  -

  (met ingang van 3 februari 2016)

    

  J.L. Stuijt

  11.379

  -

  (met ingang van 15 augustus 2016)

    

  T.M. Lodder

  16.750

  39.916

  Tot 2 juni 2016 Voorzitter RvC, lid remuneratie- en nominatiecommissie

    

  I.M.G. Jankovich

  9.748

  29.900

  (tot 28 april 2016)

    

  C.J. van den Driest

  -

  18.926

  (tot 24 juni 2015)

    

  Totaal

  173.716

  188.965

  Er zijn geen leningen, voorschotten of garantstellingen ten behoeve van leden van de raad van bestuur of commissarissen verstrekt door de vennootschap.

  Alle aandelen van NV Nederlandse Spoorwegen zijn in handen van de Staat der Nederlanden. Er zijn geen rechten toegekend aan leden van de raad van bestuur, commissarissen of personeelsleden om aandelen in de vennootschap te nemen of te verkrijgen.