10. Winstbelasting

(in miljoenen euro's)

2016

2015

Opgenomen in de winst-en-verliesrekening

  

Acute belastingen

-22

-17

Latente belastingen

-27

-9

Totaal winstbelastingen

-49

-26

   

Aansluiting met het effectieve belastingtarief

  

Resultaat voor belasting

261

144

   

Belasting naar de winst volgens Nederlands belastingtarief vennootschapsbelasting (2016 en 2015: 25%)

-65

-36

Niet-aftrekbare kosten

-1

-1

Overige permanente verschillen

6

16

Effect van het belastingtarief in buitenlandse jurisdicties (ander tarief)

10

16

Effect van het niet waarderen van uitgestelde belastingvorderingen

-

-23

Afwikkeling voorgaande jaren

1

2

Totaal winstbelastingen

-49

-26

   

Winstbelasting op baten en lasten in het totaalresultaat

-11

-3

De vennootschapsbelasting is berekend op basis van de geldende belastingtarieven in Nederland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Duitsland en Frankrijk, rekening houdend met de fiscale bepalingen die permanente verschillen geven tussen de bedrijfseconomische en de fiscale resultaatbepaling. De fiscale bepalingen omvatten onder andere de deelnemingsvrijstelling en de beperking van aftrekbare kosten.

De effectieve belastingdruk over het resultaat voor vennootschapsbelasting bedraagt 19% (2015: 18%). Over de fiscale aangiften tot en met 2012 bestaat overeenstemming met de Belastingdienst. Over de daarop volgende jaren is nog geen definitieve aanslag ontvangen. In de jaarrekeningen van voorgaande jaren en in dit jaar is de belasting verantwoord op basis van de ingediende aangiften en de daarin gehanteerde uitgangspunten. Voor een verdere toelichting op de belastingpositie wordt verwezen naar noot 16.