15. Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

(in miljoenen euro's)

31 december 2016

31 december 2015

Tot de vaste activa behorende overige financiële activa

  

Voor verkoop beschikbare financiële activa

89

132

Leningen en vorderingen

127

149

Tot einde looptijd aangehouden financiële activa

-

1

Financiële leases

29

32

Overige financiële vaste activa

22

26

Totaal

267

340

   

Tot de vlottende activa behorende overige financiële activa

  

Deposito's

-

270

Totaal

-

270

Deposito’s en obligaties (opgenomen in ‘voor verkoop beschikbare financiële activa’) zijn onder meer bestemd voor betaling van de aangegane investeringsverplichtingen van € 1.428 miljoen (2015: 838 miljoen), aflossing en rentebetaling van de leningen, langlopende voorzieningen en verplichtingen.

Onder de overige financiële vaste activa per 31 december 2015 is een verstrekte lening aan HTM Personenvervoer N.V. in de vorm van cumulatief preferente aandelen opgenomen, welke onderverdeeld is in reële waarde van een lening (€ 26 miljoen) en reële waarde van een optie van € 4 miljoen. De Groep heeft op 30 juni de optie geëffectueerd in de samenwerkingsovereenkomst met HTM Beheer B.V. Als gevolg hiervan is het aandelenkapitaal in HTM Personenvervoer N.V. terug verkocht aan HTM Beheer B.V. De resulterende vordering op HTM bestaande uit de nominale waarde onder aftrek van reeds ontvangen rendement is ultimo 2016 ontvangen.

Ultimo 2016 is een vordering van € 136 miljoen opgenomen op het ministerie van Infrastructuur en Milieu inzake het correctiemechanisme concessievergoeding (zie noot 29), waarvan € 121 miljoen als langlopend (onder de Leningen en vorderingen) en € 15 miljoen als kortlopend is aangemerkt (noot 18).

Per 31 december 2015 is onder de leningen en vorderingen het langlopende deel van de vordering (€ 118 miljoen) op het Spoorwegpensioenfonds opgenomen, voortvloeiend uit een nieuwe overeenkomst tussen het Spoorwegpensioenfonds en NS zoals beschreven in noot 24 Personeelsbeloningen. Deze vordering zal naar verwachting eind 2017 volledig zijn ontvangen en is per 31 december 2016 als kortlopend aangemerkt.

Het met de overige beleggingen samenhangende krediet-, valuta- en renterisico van de Groep wordt nader toegelicht in noot 30.