16. Latente belastingvorderingen en -verplichtingen

(in miljoenen euro's)

Netto balans per 1 januari 2015

verwerkt in winst-en-verlies­rekening

verwerkt in overig totaal­resultaat

overige mutaties

Netto posities

Latente belasting vordering

Latente belasting verplichtingen

     

Posities per 31 december 2015

Materiële vaste activa

-92

-8

-

-9

-109

38

147

Immateriële vaste activa

-4

-3

-

-

-7

-

7

Financiële vaste activa

-8

-3

-

-

-11

-

11

Vorderingen

31

-31

-

-

-

-

-

Voorzieningen

1

-1

-

-

-

-

-

Aan komende jaren toe te rekenen baten

35

38

-

-

73

73

-

Leningen en overige financiële verplichtingen

14

3

-4

-

13

13

-

Overige posten

-1

-4

-

4

-1

2

3

Verliescompensatie

150

-

-

2

152

152

-

Latente belastingvorderingen (schulden)

126

-9

-4

-3

110

278

168

        
        

(in miljoenen euro's)

Netto balans per 1 januari 2016

verwerkt in winst-en-verlies­rekening

verwerkt in overig totaal­resultaat

overige mutaties

Netto posities

Latente belasting vordering

Latente belasting verplichtingen

     

Posities per 31 december 2016

Materiële vaste activa

-109

-8

-

-1

-118

23

141

Immateriële vaste activa

-7

-

-

-2

-9

-

9

Financiële vaste activa

-11

9

-2

1

-3

4

7

Vorderingen

-

-

-

-

-

-

-

Voorzieningen

-

3

-3

1

1

2

1

Aan komende jaren toe te rekenen baten

73

-9

-

1

65

65

-

Leningen en overige financiële verplichtingen

13

-1

-6

-2

4

4

-

Overige posten

-1

-

-

-1

-2

-

2

Verliescompensatie

152

-21

-

-

131

131

-

Latente belastingvorderingen (schulden)

110

-27

-11

-3

69

229

160

De overige mutaties zijn het gevolg van aanpassingen in de fiscale positie als gevolg van het indienen van de aangifte.

Netto operationele verliezen die aangemerkt worden als fiscale verliezen volgens Nederlandse belastingwetten die door Nederlandse dochterondernemingen ontstaan kunnen in het algemeen worden verrekend met toekomstige winsten gerealiseerd in de negen jaar na het jaar waarin het verlies is geleden, en kan worden verrekend met de winst van het jaar voorafgaand aan het verliesjaar. Voor de posities in buitenlandse ondernemingen gelden vergelijkbare regels.

Op 31 december 2016 heeft de Groep latente belastingvorderingen voor afwaarderingen ten bedrage van € 272 miljoen voor de fiscale eenheid in Nederland. Deze latente belastingvorderingen worden deels gedekt door latente belastingverplichtingen die in de referentieperiode tot en met 2024 tot belastbare winst leiden en geprognostiseerde winsten tot en met 2024 welke zijn gebaseerd op het Concernplan 2017 - 2021. Bij de prognoses is uitgegaan van de huidige samenstelling van de activiteiten van de Groep en met inachtneming van de HRN concessie die per 1 januari 2015 is ingegaan. De Groep beschikt daarenboven over tax planningsmogelijkheden die indien nodig ten uitvoer zullen worden gebracht. Omdat de prognoses tot en met 2024 een inherente schattingsonzekerheid bevatten is als gevolg hiervan € 67 miljoen niet gewaardeerd (31 december 2015: € 67 miljoen). De netto latente belastingvorderingen van de fiscale eenheid in Nederland bedragen dan € 205 miljoen (31 december 2015: € 246 miljoen).

Voor de Nederlandse vennootschapsbelasting geldt voor 2016 een tarief van 25% (2015: 25%). Voor de berekening van de latente belastingpositie van de Nederlandse entiteiten is uitgegaan van het geldende tarief van 25%. De Nederlandse belastingdienst voert momenteel onderzoek uit naar de fiscale behandeling van transacties met de Ierse dochter NS Financial Services. Het onderzoek richt zich onder meer op de kwalificatie van de lease overeenkomsten die zijn aangegaan tussen NS en NS Financial Services en heeft betrekking op de jaren vanaf 2013. De gedragslijn van NS hierin sinds het afsluiten van de overeenkomsten is consistent. Een andersluidende kwalificatie van de lease overeenkomsten kan een materiële impact hebben op de belastinglast. Over de fiscale aangiften tot en met 2012 bestaat overeenstemming met de Belastingdienst.