28. Vooruitontvangen baten

Dit betreft voornamelijk vooruitontvangen abonnementsgelden.