Instroom nieuw materieel

Omschrijving

Het risico dat we door een tekort aan onderhouds-, opstel- en behandelcapaciteit en onvoldoende opgeleid personeel niet in staat zijn om piek aan instroom van nieuw materieel tijdig en conform beoogde kwaliteit te realiseren, waardoor er druk ontstaat op de vervoerscapaciteit en we onze klanten niet het comfort kunnen leveren die ze verlangen.

Toelichting

NS heeft in korte tijd veel nieuw materieel ingekocht en laat gereviseerd materieel opnieuw instromen. Tegelijk verandert de aard van het onderhoud door installaties op het dak in plaats van onder de trein, nieuwe technologieën en wijzigt de verdeling van het materieel over de onderhoudslocaties. De planning van de onderhoudscapaciteit is strak en kent geen uitloopmogelijkheden meer. Voor opstellen en behandelen zijn aanvullende maatregelen vanuit de sector (ProRail, IenM, NS en andere vervoerders) nodig om het groeiende tekort voldoende in te vullen. Ook komt de spoorcapaciteit verder onder druk te staan door uitbreiding van de dienstregeling en buitendienststellingen in verband met de vele werkzaamheden aan het spoor. Tot slot moeten we door de vele veranderingen die al spelen, waken voor overbelasting van onze mensen en organisatie. Dit vraagt het nodige aan voorbereiding en executiekracht binnen onze organisatie, maar hierbij zijn we deels ook afhankelijk van de executiekracht van onze ketenpartners.

Maatregelen

NS heeft twee programma’s opgezet: het programma Behandel- en Opstelcapaciteit samen met ProRail en het programma Smooth Introduction. Het eerste programma zorgt voor inzicht in knelpunten bij opstel- en behandelcapaciteit en leidt tot mogelijke oplossingen. Het programma Smooth Introduction biedt overzicht en coördineert de instroom van nieuw materieel in de staande organisatie. Hieronder valt ook het borgen van voldoende onderhoudscapaciteit. Dit leidt tot meer voorspelbaarheid, betrouwbaarheid en realisme bij instroom van nieuw en gereviseerd materieel. Kritieke resources (qua beschikbaarheid en kennis) worden ook inzichtelijk gemaakt om ze effectief in te kunnen zetten en eventuele knelpunten tijdig te signaleren. Daarnaast blijft er een grotere technische reserve achter de hand voor als er zich problemen voordoen met de operationele inzet van nieuw materieel.

Trend beheersing

Hoewel de introductie van de Flirt goed verlopen is, is het risico toegenomen. Ondanks meer inzicht, is de planning op het kritieke pad gekomen. Elke vertraging wordt daarmee een issue. De komende tijd zullen op basis van het verkregen inzicht besluiten volgen ten aanzien van het portfolio aan opstel-, behandel en onderhoudslocaties. Elk van deze keuzes brengt ook weer een bepaald risicoprofiel met zich mee.

Restrisico

Hoog. Ondanks de genomen maatregelen blijft het restrisico op dit moment hoog omdat er nog veel onzekerheden zijn bij de verdere uitwerking. Het huidige risicoprofiel sluit op dit moment nog niet aan bij het gewenste risicoprofiel.