Verandertrajecten

Omschrijving

Het risico dat door het grote aantal projecten, de inhoudelijke complexiteit en de vele onderlinge afhankelijkheden de noodzakelijke veranderingen niet of te laat gerealiseerd worden, met als gevolg dat wij niet voldoen aan de afspraken en verwachtingen van onze stakeholders.

Toelichting

Om onze dienstverlening te verbeteren en operationele targets te realiseren is het nodig (organisatie)veranderingen door te voeren. Deze verdere professionalisering is een uitdaging door de kritieke capaciteit van medewerkers en de benodigde kennis. Daarnaast is het aantal van de veranderingen omvangrijk en zijn de onderlinge afhankelijkheden groot. Als laatste kent NS een hoge complexiteit van de onderliggende processen, waardoor het niet altijd eenvoudig is veranderingen tijdig te realiseren.

Maatregelen

We professionaliseren het portfoliomanagement. Dit is een belangrijk instrument om de grote hoeveelheid programma’s en projecten en onderlinge afhankelijkheid adequaat te managen. Het management bespreekt de strategische veranderagenda om beoogde veranderingen gezamenlijk goed en soepel te kunnen implementeren. De afdeling HRM werkt actief aan het vergroten van kennis met betrekking tot verandertrajecten. NS heeft een programma opgezet dat een cultuurverandering tot stand moet brengen binnen NS. Nieuwe projecten beoordelen we op hun bijdrage aan het realiseren van de concessie-kpi’s.

Trend beheersing

De toename van het aantal veranderingen en de bijbehorende complexiteit vraagt om extra coördinatie en prioritering. Het verbeteren van portfoliomanagement op NS-niveau zal hier een belangrijke bijdrage aan moeten leveren. De beheersing is vooralsnog gelijk gebleven, de gewenste veranderingen zijn in gang gezet.

Restrisico

Hoog. Het huidige risicoprofiel sluit nog niet aan op het gewenste risicoprofiel.