Raad van Bestuur

De raad van bestuur is belast met en verantwoordelijk voor het bestuur van de onderneming en legt verantwoording af aan de raad van commissarissen en de Algemene Vergadering. De raad van bestuur stelt de visie en de daaruit voortkomende missie, strategie en doelstellingen vast. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de NS-strategie ligt bij de raad van bestuur. Uitvoering geschiedt mede door de bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen, waarvoor ook de titulaire directeuren verantwoordelijkheid dragen. Op grond van de statuten en het RvC Reglement zijn bepaalde besluiten van de raad van bestuur aan de goedkeuring van de raad van commissarissen en/of de Algemene Vergadering onderworpen.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor een transparant bestuur van de onderneming. De doelstelling van transparant bestuur is dat alle belanghebbenden een duidelijk inzicht hebben in de beslissingen en besluitvormingsprocedures van de onderneming.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen stelt het aantal leden van de raad van bestuur vast. Leden van de raad van bestuur kunnen door de Algemene Vergadering worden geschorst of ontslagen. In vervolg op de strategische notitie Spoorslags Beter is vastgesteld dat de raad van bestuur in gezamenlijkheid en meer direct en integraal gaat sturen op de prestaties op het hoofdrailnet. Daarom is de raad van bestuur per 20 juni 2016 uitgebreid. Aan de drie bestaande functies (president-directeur, directeur Financiën en directeur Risicobeheersing) zijn de functies directeur Operatie en directeur Commercie & Ontwikkeling toegevoegd.
De raad van bestuur bestond in 2016 uit de volgende personen: de heer Roger (R.M.L.H.) van Boxtel, president-directeur, de heer Engelhardt (E.M.) Robbe, directeur Financiën tot 8 april 2016, de heer Bert (A.P.) Schouws, directeur Financiën a.i. van 18 april 2016 tot 18 september 2016, de heer Bert (H.L.L.) Groenewegen, directeur Financiën per 15 september 2016, mevrouw Susi (S.M.) Zijderveld, directeur Risicobeheersing per 1 februari 2016 en mevrouw Marjan (M.E.F.) Rintel, directeur Operatie per 15 juli 2016. Per 1 april 2017 zal de heer Tjalling (T.B.) Smit toetreden tot de raad van bestuur als directeur Commercie & Ontwikkeling. Tot die datum worden de taken behorende bij deze functie waargenomen door de heer Maurice (M.B.) Unck. Nieuwe leden van de raad van bestuur worden benoemd voor vier jaar, waarna herbenoeming kan plaatsvinden. De heer Roger van Boxtel is in 2015 benoemd voor de duur van één jaar. In 2016 is deze tijdelijke benoeming gewijzigd in een benoeming voor de duur van vier jaar vanaf 1 augustus 2015. In arbeidsovereenkomsten met de leden van de raad van bestuur is het recht op een uitkering bij ontslag op initiatief van NS gemaximeerd op eenmaal het vaste jaarsalaris. Zowel de raad van bestuur als ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De verantwoordelijkheden, taak en werkwijze van de raad van bestuur zijn vastgelegd in de statuten van NV Nederlandse Spoorwegen en in het reglement van de raad van bestuur.
Bij de vervulling van haar taken richt de raad van bestuur zich naar de belangen van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. In geval van een (potentieel) (in)direct persoonlijk belang van een lid van de raad van bestuur dat tegenstrijdig is met het belang van NS, dat van materiële betekenis is voor NS en/of voor het desbetreffende lid, informeert dat lid meteen de voorzitter van de raad van commissarissen en overige leden van de raad van bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind, bloed- of aanverwant tot in de tweede graad. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een (in)direct persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met NS. Wanneer alle leden van de raad van bestuur een (in)direct persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van NS en daardoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. De Algemene Vergadering heeft ook de bevoegdheid één of meerdere personen aan te wijzen als vertegenwoordiger(s).
De secretaris van de onderneming ziet erop toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat in overeenstemming wordt gehandeld met de wettelijke en statutaire verplichtingen van de raad van bestuur. Dit beleid is in 2016 nageleefd.

Executive Committee

Tot 20 juni 2016 had NS een Executive Committee die de raad van bestuur ondersteunde en adviseerde en besluitvormende taken en bevoegdheden had. De opheffing van de Executive Committee volgde op de strategische notitie Spoorslags Beter en de uitbreiding van de raad van bestuur zoals hiervoor omschreven.
De Executive Committee bestond uit de leden van de raad van bestuur en uit die personen die door de raad van bestuur werden benoemd tot lid van de Executive Committee. Tot 20 juni 2016 waren dat (naast de leden van de raad van bestuur) de directievoorzitters van de bedrijfsonderdelen en de directeuren HR en Communicatie & Strategie.