NS Beloningsbeleid

De kerndoelstelling van het NS beloningsbeleid is dat dit beleid de raad van commissarissen in staat stelt om goed gekwalificeerde leden van de raad van bestuur aan te trekken en te behouden. Het beloningsbeleid dient de doelstellingen en strategie van NS te ondersteunen en te bevorderen. Tevens wordt in het beloningsbeleid het publieke karakter van NS gereflecteerd.

Doelstellingen en principes

 • Met de Staat als enig aandeelhouder, is het beloningsbeleid gebaseerd op toepassing van de beginselen voor het beloningsbeleid voor staatsdeelnemingen;

 • Het bepalen van de functieniveaus vormt een belangrijk bouwblok voor het vaststellen van de beloningsniveaus;

 • Voor het vaststellen van de beloningsniveaus van de raad van bestuur wordt een marktvergelijking gehanteerd op basis van twee referentiemarkten: de (semi-) publieke sector (AMC, Belastingdienst, GVB, Havenbedrijf Rotterdam, ministerie van I&M, ProRail en Vitens) en de Nederlandse private sector, in een verhouding van 60% en 40%;

 • Het gehanteerde beloningsbeleid voldoet aan de best practice bepalingen over bezoldiging uit de Corporate Governance code.

Beloningselementen

 • Vast inkomen

 • Variabele beloning

 • Pensioen

 • Secundaire arbeidsvoorwaarden

In de jaarrekening is een tabel opgenomen waarin alle beloningselementen worden weergegeven. 

Vast inkomen

Het vast overeengekomen bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld van de leden van de raad van bestuur in 2016 was als volgt:

 

Functie

Vast inkomen (€)

Genoten vast inkomen (€)

R. van Boxtel

President-directeur

438.600

438.600

B. Groenewegen

Directeur financiën

344.000

101.289

M. Rintel

Directeur operatie

344.000

157.667

S. Zijderveld

Directeur risicobeheersing

344.000

315.333

Het totale inkomen van de medewerker met het hoogste vaste salaris, de president-directeur, is 9 maal de mediaan van de salarissen van alle NS-werknemers in Nederland*.

*) Uitgangspunten:

 • Alle medewerkers van NS en Abellio Transport Holdings BV zijn meegenomen in de berekening;

 • Bij de berekening zijn de volgende elementen betrokken: de vaste en variabele beloning en de pensioenkosten;

 • Bovenstaande elementen zijn van toepassing op zowel de medewerkers als de president-directeur;

 • Zowel fulltime als parttime personeel wordt in de berekening betrokken.

Variabele beloning

Alle leden van de raad van bestuur hebben in hun arbeidsovereenkomst afgezien van variabele beloning.

Pensioen

Alle leden van de raad van bestuur nemen deel in de NS-pensioenregeling. Het werkgeversdeel van de pensioenlasten bedraagt voor de gehele raad van bestuur in 2016 € 43.728 (2015 € 15.324). Het werkgeversdeel is 2/3 deel van de totale pensioenlasten.

 

Functie

Pensioenlasten (€)

R. van Boxtel

President-directeur

14.171

B. Groenewegen

Directeur financiën

4.169

M. Rintel

Directeur operatie

6.495

S. Zijderveld

Directeur risicobeheersing

12.990

Op basis van de wetgeving is de pensioenopbouw op een salaris van € 101.519 afgetopt. NS en vakbonden zijn overeengekomen om als alternatief voor de aftopping van de pensioenopbouw een bruto bijdrage naast het salaris uit te keren. NS kent aan alle huidige en nieuwe medewerkers een bruto bijdrage toe van 12% van het deel van het salaris boven € 101.519. Voor medewerkers die op 1 januari 2015 46 jaar of ouder waren, geldt een overgangsmaatregel. Zij ontvangen aanvullend een leeftijdsafhankelijke bijdrage. Het betreffende percentage wordt eenmalig vastgesteld. Leden van de raad van bestuur ontvingen in 2016 een bijdrage gelijk aan bovenstaande regeling voor NS-medewerkers.

 

Functie

Alternatief voor aftopping pensioenopbouw (€)

R. van Boxtel

President-directeur

40.450

B. Groenewegen

Directeur financiën

8.571

M. Rintel

Directeur operatie

14.448

S. Zijderveld

Directeur risicobeheersing

26.673

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Op de raad van bestuur zijn de overige secundaire arbeidsvoorwaarden van toepassing die gelden voor alle medewerkers van NS, waaronder ziektekostenregelingen en vervoersfaciliteiten.

Daarnaast bestaan de secundaire arbeidsvoorwaarden voor de raad van bestuur uit een passende onkostenvergoeding, een leaseauto met mogelijkheid en gebruik van communicatiemiddelen. In de leaseregeling bestaat de mogelijkheid om af te zien van een leaseauto, tegen bruto uitbetaling van het leasebedrag. Daarnaast kan beschikt worden over een auto met chauffeur voor zakelijke doelen.

 

Functie

Uitbetaling leasebedrag (€)

R. van Boxtel*

President-directeur

-

B. Groenewegen

Directeur financiën

4.629

M. Rintel

Directeur operatie

2.784

S. Zijderveld

Directeur risicomanagement

14.410

* De heer Van Boxtel heeft in 2016 gebruik gemaakt van de directieauto met chauffeur en heeft afgezien van bruto uitbetaling van het leasebedrag.

Tevens heeft de onderneming ten behoeve van de leden van de raad van bestuur een ongevallenverzekering en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Er zijn en worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan de leden van de raad van bestuur.

Arbeidsovereenkomsten

Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan plaatsvinden telkens voor een periode van vier jaar.

 

Functie

Datum in dienst

Einde arbeidsovereenkomst

R. van Boxtel

President-directeur

1 augustus 2015

31 juli 2019

B. Groenewegen

Directeur financiën

15 september 2016

14 september 2020

M. Rintel*

Directeur operatie

1 november 2014

Onbepaalde tijd

S. Zijderveld

Directeur risicobeheersing

1 februari 2016

31 januari 2020

 • *Marjan Rintel had reeds een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Per 15 juli 2016 is zij benoemd als lid van de raad van bestuur.

In alle arbeidsovereenkomsten van de leden van de raad van bestuur is een opzegtermijn voor de werkgever opgenomen van vier maanden. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van NS bedraagt de beëindigingsvergoeding maximaal eenmaal het vaste jaarsalaris.

Afgetreden leden van de raad van bestuur

Per 1 juni 2016 is de heer E.M. Robbe (Directeur financiën) uit dienst getreden (in functie tot 8 april).