Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht Eigen Vermogen over het eerste halfjaar van 2017 NV Nederlandse Spoorwegen

(in miljoenen euro's)

Geplaatst
aandelen
kapitaal

Overige
reserves

Ingehouden
winsten

Totaal

Minder-
heids-
belang

Totaal
eigen
vermogen

Stand per 1 januari 2016

1.012

3

2.294

3.309

-

3.309

       

Gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten over de periode

      

Resultaat over de verslagperiode

  

69

69

-

69

Niet-gerealiseerde resultaten

 

15

 

15

 

15

Totaalresultaat over de verslagperiode

-

15

69

84

-

84

       

Transacties met eigenaars, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen

      

Dividend aan aandeelhouders

  

-41

-41

 

-41

       
       

Stand per 30 juni 2016

1.012

18

2.322

3.352

-

3.352

       

(in miljoenen euro's)

Geplaatst
aandelen
kapitaal

Overige
reserves

Ingehouden
winsten

Totaal

Minder-
heids-
belang

Totaal
eigen
vermogen

       

Stand per 1 januari 2017

1.012

35

2.464

3.511

-

3.511

       

Gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten over de periode

      

Resultaat over de verslagperiode

  

-14

-14

-

-14

Niet-gerealiseerde resultaten

 

2

 

2

 

2

Totaalresultaat over de verslagperiode

-

2

-14

-12

-

-12

       

Transacties met eigenaars, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen

      

Dividend aan aandeelhouders

  

-79

-79

 

-79

       
       

Stand per 30 juni 2017

1.012

37

2.371

3.420

-

3.420