Toelichting op de enkelvoudige balans en winst-en-verliesrekening

De in de toelichting opgenomen bedragen zijn in miljoenen euro’s, tenzij anders is aangegeven.

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

(in miljoenen euro's)

2016

2015

Stand per 1 januari

3.309

3.216

Resultaataandeel

212

118

Uitgekeerd dividend over voorgaande verslagperiode

-41

-48

Overige mutaties

31

23

Stand per 31 december

3.511

3.309

Eigen vermogen

Herwaarderingsreserve

In de herwaarderingsreserve is een bedrag van € 6 miljoen inbegrepen, die is ontstaan als gevolg van een herwaardering naar reële waarde van een uitbreiding van een bestaand belang in 2012.

Overige reserves

(in miljoenen euro's)

Reserve omreke­nings-verschillen

Afdek­kings- reserve

Reële waarde reserve

Actua­riële reserve

Herwaar­derings- reserve deelne­mingen

Algemene reserve

Totaal overige reserves

Wettelijke reserve ontwikke­lings kosten

Stand per 1 januari 2015

5

-39

-

4

16

1.946

1.932

92

         

Mutaties herwaarderingsreserves

3

-4

-

13

11

 

23

 

Uitgekeerd dividend

     

-48

-48

 

Resultaat over voorgaande verslagperiode

     

180

180

 

Overige mutaties

     

-29

-29

29

 

3

-4

-

13

11

103

126

29

         

Stand per 31 december 2015

8

-43

-

17

27

2.049

2.058

121

         

Mutaties herwaarderingsreserves

-19

36

-

12

3

 

32

 

Uitgekeerd dividend

     

-41

-41

 

Resultaat over voorgaande verslagperiode

     

118

118

 

Overige mutaties

     

-47

-47

46

 

-19

36

-

12

3

30

62

46

         

Stand per 31 december 2016

-11

-7

-

29

30

2.079

2.120

167

De wettelijke reserve is gevormd voor ontwikkelingskosten. Als gevolg van de aard van de activiteiten van NS Insurance is een bedrag van € 41 miljoen (2015 : € 41 miljoen) niet vrij uitkeerbaar.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De NV Nederlandse Spoorwegen en geconsolideerde deelnemingen hebben, anders dan vermeld in noot 29, geen claims ontvangen die niet op een adequate manier in de balans zijn verwerkt.

Met uitzondering van Qbuzz zijn alle tot de Groep behorende Nederlandse dochterondernemingen voor de vennootschapsbelasting gevoegd in de fiscale eenheid NV Nederlandse Spoorwegen, met uitzondering van buitenlandse concernonderdelen. Dientengevolge is NV Nederlandse Spoorwegen hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de in de fiscale eenheid opgenomen dochterondernemingen.

Belangrijkste deelnemingen

NV Nederlandse Spoorwegen is de houdstermaatschappij van NS Groep NV. NS Groep NV is de enige dochteronderneming van NV Nederlandse Spoorwegen. Voor een overzicht van de deelnemingen wordt verwezen naar noot 32.

Utrecht, 24 februari 2017

Raad van commissarissen

Raad van bestuur

De heer G. van de Aast

De heer R.H.L.M. van Boxtel

voorzitter

President-directeur

  

Mevrouw M. van Liers Lels

De heer H.L.L. Groenewegen

 

Directeur Financien

  

De heer J.J.M. Kremers

Mevrouw S. Zijderveld

 

Directeur Risicobeheersing

  

De heer P. Rosenmöller

Mevrouw W.E.F. Rintel

 

Directeur Operatie

  

Mevrouw J. Stuijt