Geconsolideerde balans per 31 december 2016

vóór resultaatbestemming

(in miljoenen euro's)

31 december 2016

31 december 2015

 

Activa

  

11

Materiële vaste activa

3.654

3.296

12

Vastgoedobjecten

197

194

13

Immateriële vaste activa

257

225

14

Investeringen verwerkt volgens de equity-methode

39

183

15

Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

267

340

16

Latente belastingvorderingen

229

278

 

Totaal vaste activa

4.643

4.516

    

17

Voorraden

139

138

15

Overige beleggingen

-

270

18

Debiteuren en overige vorderingen

724

659

 

Te vorderen winstbelasting

4

32

20

Geldmiddelen en kasequivalenten

709

671

19

Activa aangehouden voor verkoop

140

-

 

Totaal vlottende activa

1.716

1.770

    
 

Totaal activa

6.359

6.286

    
 

Eigen vermogen en verplichtingen

  

21

Eigen vermogen

  
 

Geplaatst aandelenkapitaal

1.012

1.012

 

Reserves

2.287

2.179

 

Onverdeeld resultaat

212

118

 

Totaal groepsvermogen

3.511

3.309

 

Minderheidsbelang derden

-

-

 

Eigen vermogen

3.511

3.309

    

22

Aan komende jaren toe te rekenen baten

328

263

23

Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

293

440

24

Personeelsbeloningen

31

30

25

Voorzieningen

100

155

26

Overlopende posten

36

55

16

Latente belastingverplichtingen

160

168

 

Totaal langlopende verplichtingen

948

1.111

    

23

Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

77

488

 

Verschuldigde winstbelasting

7

22

27

Crediteuren en overige schulden

1.023

1.060

28

Vooruitontvangen baten

641

260

25

Voorzieningen

37

36

19

Passiva aangehouden voor verkoop

115

-

 

Totaal kortlopende verplichtingen

1.900

1.866

 

Totaal verplichtingen

2.848

2.977

    
 

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

6.359

6.286