Veiligheid

Omschrijving

Het risico dat door niet naleven van veiligheidsprocedures en inbreuk op het proces door kwaadwillenden een ernstig veiligheidsincident met reizigers en/of medewerkers plaatsvindt. Veiligheid omvat spoorwegveiligheid, sociale veiligheid, security (inclusief terreurdreiging en cybercrime), arbeidsveiligheid, brandveiligheid en voedselveiligheid.

Toelichting

Gezien het belang voor de bedrijfsvoering blijft veiligheid een voortdurend aandachtspunt. NS wil haar reizigers en personeel op een veilige manier vervoeren en laten verblijven op stations.

Maatregelen

Als onderdeel van het Vervoerplan dat NS heeft afgesloten met IenM vinden verbeterprogramma’s plaats om (1) het aantal stoptonendsein (STS)-passages verder te reduceren en (2) te werken aan de invoering van het European Rail Traffic Management System (ERTMS) om de beveiliging van het spoor te standaardiseren en te verbeteren. Voor spoorwegveiligheid werkt NS aan het samenbrengen van kennis en ervaringen in één veiligheidsmanagementsysteem.
NS heeft op het gebied van sociale veiligheid & security diverse maatregelen geïmplementeerd op basis van het akkoord met de bonden over de aanpak van agressie. Verder worden via het programma Beheerste Toegang Stations (BTS) op steeds meer stations de toegangspoortjes gesloten, waardoor de sociale veiligheid in het stationsgebied verbetert.
NS onderhoudt nauwe banden met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de veiligheidsdiensten. NS is voorbereid (plannen, draaiboeken) hoe om te gaan met terreurdreiging, dan wel met een terroristische aanslag. Dit wordt periodiek geoefend in samenwerking met ProRail en andere partijen. NS-medewerkers zijn geïnstrueerd over waar ze op moeten letten en hoe ze dienen te handelen in dergelijke situaties.
Er is een ‘safety control board’ waarin veiligheidsrisico’s, veiligheidsissues en de opvolging worden besproken en gemonitord. In 2016 is gestart met het opzetten van één afdeling voor Quality, Health, Safety & Environment (QHSE).

Trend beheersing

Veiligheid van onze medewerkers en reizigers staat hoog in het vaandel. De beheersing was al goed en is door de genoemde extra maatregelen nog steeds goed en daarmee gelijk gebleven. Ondanks de maatregelen kan NS niet uitsluiten dat veiligheidsincidenten plaatsvinden.

Restrisico

Laag. Het huidige risicoprofiel sluit aan op het gewenste risicoprofiel.