Bedrijfslasten

De bedrijfslasten van NS stegen van € 4.876 miljoen in 2015 naar € 4.965 miljoen in 2016, voornamelijk door hogere personeelskosten, hogere infraheffing van ProRail, een lagere concessievergoeding en lagere overige bedrijfslasten.

Bedrijfslasten

(in miljoenen euro’s)

2016

 

2015

 
 

%

%

Lonen en sociale lasten

1.813

37

1.680

34

Overige personeelskosten

75

2

69

1

Inhuur personeel

151

3

124

3

Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

345

7

330

7

Vebruik grond- en hulpstoffen en voorraden

508

10

504

10

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

481

10

481

10

Infraheffing en concessievergoeding

861

17

852

17

Overige bedrijfslasten en geactiveerde productie eigen bedrijf

731

14

836

18

Totaal bedrijfslasten

4.965

100%

4.876

100%

Lonen en salarissen

De lonen en sociale lasten zijn gestegen met € 133 miljoen, van € 1.680 miljoen in 2015 naar € 1.813 miljoen in 2016. Dit komt door een toename van het aantal medewerkers met 823 fte en de cao-stijging van de lonen, sociale lasten en pensioenen. Abellio zag vooral een fte- en loonkostenstijging door de Saale-Thüringen-Sudharz-concessie in Duitsland, NS in Nederland een toename van het aantal operationele medewerkers vanuit het sociale veiligheidsakkoord 2015. Daarbij stijgen de kosten vooral door de cao-stijging van 2%, een hogere premiestelling voor de pensioenen en sociale lasten en doordat opslagen voor onregelmatige diensten vanwege veranderde regelgeving ook in het vakantieloon zijn opgenomen. Daarnaast is inhuur van personeel met € 27 miljoen toegenomen door lopende projecten en moeilijke vervulbare vacatures.

Infraheffing en concessievergoeding

De gebruiksvergoeding voor de railinfrastructuur (infraheffing en concessievergoeding) is in totaal met € 9 miljoen toegenomen naar € 861 miljoen. Hogere kosten voor gebruik van de infrastructuur van ProRail (€ 34 miljoen) werd deels gecompenseerd door een lagere concessievergoeding voor het hoofdrailnet (€ 25 miljoen). Dit is een gevolg van een lagere HSL-heffing en het correctiemechanisme voor de HRN-concessieprijs dat in de uitvoeringsovereenkomst met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is opgenomen.

Overige posten

De overige bedrijfslasten zijn in 2016 met € 92 miljoen afgenomen. De belangrijkste reden hiervoor was de in 2015 opgenomen reservering over de periode 2012-2015 naar aanleiding van regelgeving omtrent het al dan niet moeten uitbetalen van Onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie. Na akkoord met de vakbonden in 2016 is hiervoor een nabetaling gedaan aan werknemers van NS die hier recht op hadden.