Diversiteit en inclusie

NS wil een aantrekkelijke werkgever zijn waar iedereen zich thuis voelt. Dat kan door de werkvloer en het management een afspiegeling van de samenleving te laten zijn. NS zorgt daarom voor een diverse en inclusieve organisatie. In de CAO hebben we daarover afspraken gemaakt. We stimuleren het aantrekken en behouden van vrouwen, medewerkers met een migratie-achtergrond en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat verwachten we ook van onze leveranciers.

Vrouwen in de top

Eind 2016 bestond 30% van het seniormanagement van NS uit vrouwen (2015: 25%). Het percentage vrouwelijke leden van de raad van commissarissen en de renumeratiecommissie bedroeg 40% en 33% (2015: 36 en 67%). De raad van bestuur telde 2 vrouwelijke leden (50%).

Mensen met een arbeidsbeperking

Het afgelopen jaar hebben ongeveer 75 personen met een arbeidsbeperking werkervaring opgedaan (2015: 40) bij NS: Wajongers, SW’ers en eigen medewerkers met een arbeidshandicap. In de CAO hebben we afgesproken om vóór 2018 200 duurzame banen te creëren voor deze doelgroep binnen alle bedrijfsonderdelen. NS heeft inmiddels veel ervaring opgedaan en wisselt deze regelmatig uit met andere werkgevers en ministeries. Daarnaast werken we intensief samen met Locus Netwerk en het UWV om landelijk mensen uit de doelgroep te kunnen selecteren voor beschikbare vacatures.

Medewerkers met een migratie-achtergrond

NS streeft ernaar het aantal medewerkers met een migratie-achtergrond te vergroten, met name op leidinggevende posities en in hogere salarisschalen. Hiervoor werken we sinds 2015 met keuzebeïnvloeding van leidinggevenden in het selectieproces. Daarnaast is de afdeling Recruitment qua samenstelling van werknemers een afspiegeling van de Nederlandse maatschappij waardoor we op een inclusieve manier werven.

Voormalige vluchtelingen

NS heeft een intensieve samenwerking met de stichting UAF en is aangesloten bij de Refugee Talent Hub. Samen met UAF, die hoger opgeleide vluchtelingen ondersteunt bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie, heeft NS een betaald werkervaringstraject voor 9 maanden ingericht in de vorm van een traineeship. Vanwege de hoge instroom hebben we in 2016 5 extra werkervaringsplaatsen gecreëerd naast de 5 bestaande plaatsen. Uit de groep van 10 die gestart zijn in 2016 zijn 3 mensen in dienst gekomen bij NS. Daarnaast zijn er 2 voormalige vluchtelingen via reguliere werving gestart bij NedTrain en is er één leerling gestart op de Techniekfabriek. Met diverse gemeenten en UWV werken we intensief samen om de instroom bij NS op de reguliere vacatures in te vullen. Inmiddels heeft NS met diverse andere werkgevers, het ministerie van SZW en gemeenten de opgedane kennis en ervaring gedeeld.