3. Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

(in miljoenen euro's)

2016

2015

Afschrijvingskosten Materiële vaste activa

270

286

Afschrijvingskosten Vastgoedobjecten

9

8

Afschrijvingskosten Immateriële vaste activa

40

36

Totaal afschrijvingskosten

319

330

Bijzondere waardeverminderingen en terugneming Materiële vaste activa

24

-2

Bijzondere waardeverminderingen Vastgoedobjecten

2

2

Bijzondere waardeverminderingen Immateriële vaste activa

-

-

Totaal bijzondere waardeverminderingen

26

-

Totaal

345

330

Voor de toelichting op de bijzondere waardevermindering Materiële vaste activa wordt verwezen naar noot 11.