11. Materiële vaste activa

(In miljoenen euro's)

Terrein­en

Bedrijfs­gebouwen

Overige vaste installaties

Rollend materieel

Onder­delen

Apparatuur en bedrijfs-materieel

Werken en materieel in constructie

Totaal

Samenstelling 1 januari 2015

        
         

Aanschaffingsprijs

129

557

170

5.966

96

604

405

7.927

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

31

256

129

3.800

66

488

-

4.770

Boekwaarde per 1 januari 2015

98

301

41

2.166

30

116

405

3.157

         

Mutaties in 2015

        

Investeringen

      

463

463

Activeringen

2

133

7

155

1

52

-351

-1

Afschrijvingen

-1

-21

-8

-224

-3

-29

-

-286

Koersverschillen

-

1

-

1

-

-

-

2

Desinvesteringen

-2

-

-

1

-

-4

-

-5

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-1

-

-

-1

-

-2

Terugneming bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

2

-

-

-

2

Overige mutaties

-

-

-7

2

-

-26

-3

-34

Totaal mutaties boekjaar

-1

113

-9

-63

-2

-8

109

139

         

Samenstelling 31 december 2015

        
         

Aanschaffingsprijs

125

688

144

5.860

97

526

514

7.954

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

28

274

112

3.757

69

418

-

4.658

Boekwaarde per 31 december 2015

97

414

32

2.103

28

108

514

3.296

(In miljoenen euro's)

Terrein­en

Bedrijfs­gebouwen

Overige vaste installaties

Rollend materieel

Onder­delen

Apparatuur en bedrijfs-materieel

Werken en materieel in constructie

Totaal

Mutaties in 2016

        

Investeringen

      

704

704

Activeringen

47

70

7

406

1

58

-542

47

Afschrijvingen

-2

-25

-7

-206

-3

-27

-

-270

Koersverschillen

-

-1

-

-2

-

-3

-

-6

Desinvesteringen

-4

-1

-3

-6

-

-2

-

-16

Bijzondere waardeverminderingen

-

-24

-

-

-

-

-

-24

Terugneming bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

-

-

-

-

-

Overige mutaties

-

-3

1

-62

-

-9

-4

-77

Totaal mutaties boekjaar

41

16

-2

130

-2

17

158

358

         

Samenstelling 31 december 2016

        
         

Aanschaffingsprijs

168

750

144

6.139

97

529

672

8.499

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

30

320

114

3.906

71

404

-

4.845

Boekwaarde per 31 december 2016

138

430

30

2.233

26

125

672

3.654

De overige mutaties in 2016 zijn voornamelijk het gevolg van de overheveling van materiële vaste activa naar Activa aangehouden voor verkoop (noot 19) van € 76 miljoen. Werken en materieel in constructie bestaan voornamelijk uit investeringen in treinen en gebouwen.

Een deel van de treinen die op de balans zijn opgenomen, maakt deel uit van in het verleden afgesloten crossborder-leasetransacties. De boekwaarde van het rollend materieel dat ultimo 2016 in crossborder leases is ondergebracht bedraagt € 81 miljoen (2015: € 112 miljoen).

Ten behoeve van Eurofima-leningen welke geen onderdeel uitmaken van de crossborder-leasefinanciering(en) zijn zekerheden verstrekt in de vorm van een pandrecht op rollend materieel (zie ook noot 30). De boekwaarde hiervan is € 10 miljoen (2015: € 274 miljoen). De afname van het pandrecht is het gevolg van de afname van de Eurofima-leningen.

Bijzondere waardevermindering en terugneming

Als gevolg van ontwikkelingen in de huurportefeuille van een stationscomplex in Nederland heeft er een toetsing plaatsgevonden van de realiseerbare waarde van dit complex. De realiseerbare waarde is vastgesteld op € 78 miljoen. Dit heeft geleid tot een bijzondere waardevermindering van € 24 miljoen.

De berekeningen die leiden tot bijzondere waardeverminderingen en terugnemingen hiervan zijn gebaseerd op een gewogen gemiddelde disconteringsvoet na belastingen die ligt tussen 5,5% en 7%  (2015: tussen 5,5% en 7%).