12. Vastgoedobjecten

(In miljoenen euro's)

Totaal vastgoed

Samenstelling 1 januari 2015

 
  

Aanschaffingsprijs

292

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

-96

Boekwaarde per 1 januari 2015

196

  

Mutaties in 2015

 

Investeringen

8

Afschrijvingen

-8

Desinvesteringen

-2

Bijzondere waardeverminderingen

-

Terugneming bijzondere waardeverminderingen

-

Overige mutaties

-

Totaal mutaties boekjaar

-2

  

Samenstelling 31 december 2015

 
  

Aanschaffingsprijs

295

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

-101

Boekwaarde per 31 december 2015

194

  

Mutaties in 2016

 

Investeringen

1

Afschrijvingen

-9

Desinvesteringen

-

Bijzondere waardeverminderingen

-2

Terugneming bijzondere waardeverminderingen

-

Overige mutaties

13

Totaal mutaties boekjaar

3

  

Samenstelling 31 december 2016

 
  

Aanschaffingsprijs

306

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

-109

Boekwaarde per 31 december 2016

197

De overige mutaties in 2016 hebben betrekking op de overheveling van andere activa categorieën naar Vastgoedobjecten.

Gezien de aard, diversiteit en locaties (stationsomgevingen) is de reële waarde van de vastgoedportefeuille niet betrouwbaar te bepalen. Naar verwachting ligt de reële waarde substantieel hoger dan de boekwaarde van de vastgoedobjecten.

De vastgoedobjecten bestaan naast bedrijfspanden ook uit andere vastgoedobjecten die aan derden zijn verhuurd of als strategisch vastgoed worden aangehouden. De huurovereenkomsten bevatten doorgaans een periode van enkele jaren waarin opzegging niet mogelijk is. Daarna wordt met de huurder over verlenging onderhandeld. De totale contactuele huursom tot einde van de huurcontracten bedraagt voor 2016 circa € 200 miljoen. Er worden geen voorwaardelijke huurbedragen in rekening gebracht.

De directe verhuuropbrengsten bedragen € 68 miljoen (2015: € 55 miljoen). De directe verhuurkosten betreffen onderhoudskosten, onroerendzaaklasten en directe beheerkosten voor in totaal € 19 miljoen (2015: € 16 miljoen).