13. Immateriële vaste activa

(In miljoenen euro's)

Goodwill

Software

Totaal

Samenstelling 1 januari 2015

   
    

Aanschaffingsprijs

37

209

246

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

5

67

72

Boekwaarde per 1 januari 2015

32

142

174

    

Mutaties in 2015

   

Investeringen

-

65

65

Afschrijvingen

-

-36

-36

Desinvesteringen

-

-

-

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

Terugneming bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

Overige mutaties

1

19

19

Totaal mutaties boekjaar

1

48

48

    

Samenstelling 31 december 2015

   
    

Aanschaffingsprijs

38

361

404

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

5

169

179

Boekwaarde per 31 december 2015

33

192

225

    

Mutaties in 2016

   

Investeringen

-

86

86

Afschrijvingen

-

-40

-40

Desinvesteringen

-

-

-

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

Terugneming bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

Overige mutaties

-13

-1

-14

Totaal mutaties boekjaar

-13

45

32

    

Samenstelling 31 december 2016

   
    

Aanschaffingsprijs

20

469

489

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

-

232

232

Boekwaarde per 31 december 2016

20

237

257

De overige mutaties in 2016 zijn voornamelijk het gevolg van de overheveling van goodwill naar activa aangehouden voor verkoop. De resterende goodwill heeft betrekking op onze activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

De kasstromen die gebruikt zijn voor de vaststelling van bijzondere waardeverminderingen zijn gebaseerd op de door de desbetreffende eenheid opgestelde businessplannen voor een periode van minimaal 5 jaar. Per kasstroomgenererende eenheid is een gewogen gemiddelde disconteringsvoet vastgesteld overeenkomstig met die van vergelijkbare bedrijven. De berekeningen die leiden tot bijzondere waardeverminderingen en terugnemingen hiervan zijn gebaseerd op een gewogen gemiddelde disconteringsvoet na belastingen die ligt tussen 5,5% en 7% (2015: tussen 5,5% en 7%). Wijzigingen in de assumpties hebben niet geleid tot een afwijking van de berekende bedragen.