18. Debiteuren en overige vorderingen

(in miljoenen euro's)

31 december 2016

31 december 2015

Vorderingen op opdrachtgevers uit onderhanden projecten

1

1

Debiteuren

228

227

Nog te factureren opbrengsten

202

106

Overige belastingen en sociale lasten

23

33

Overige vorderingen

270

292

Totaal

724

659

Onder de debiteuren en overige vorderingen is een bedrag opgenomen van € 104 miljoen (2015: € 16 miljoen) met betrekking tot verbonden partijen (ProRail en Rijksoverheid). Het met debiteuren en overige vorderingen (exclusief onderhanden projecten in opdracht van derden) samenhangende kredietrisico alsmede de bijzondere waardeverminderingsverliezen staan vermeld in noot 30.

Onder de overige vorderingen is het kortlopende deel van de vordering (€ 120 miljoen) op het Spoorwegpensioenfonds opgenomen en het kortlopende deel van de vordering inzake correctiemechanisme concessievergoeding (€ 15 miljoen).

Onderhanden werk

(in miljoenen euro's)

31 december 2016

31 december 2015

Kosten onderhanden projecten

10

22

Gerealiseerde winsten en verliezen

-1

-2

 

9

20

Af: Gedeclareerde termijnen

12

23

 

-3

-3

Opgenomen onder:

  

Vorderingen op opdrachtgevers uit onderhanden projecten

1

1

Vooruitontvangen bedragen onderhanden werken

-4

-4

De crediteuren en overige schulden staan vermeld in noot 27.