19. Activa en passiva aangehouden voor verkoop

Overeenkomstig de gecommuniceerde strategie is op 11 juli 2016 het verkooptraject van de deelneming Qbuzz B.V. gestart en is op 11 juli 2016 gestopt met afschrijven op vaste activa. De verwachting is dat de verkoop in de loop van 2017 wordt afgerond. De activa en passiva aangehouden voor verkoop per 31 december 2016 bestaan uit:

(in miljoenen euro's)

31 december 2016

Materiële vaste activa

76

Immateriële vaste activa

13

Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

2

Latente belastingvorderingen

1

Debiteuren en overige vorderingen

13

Geldmiddelen en kasequivalenten

35

Activa aangehouden voor verkoop

140

  

Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

62

Voorzieningen

2

Crediteuren en overige schulden

34

Vooruitontvangen baten

17

Passiva aangehouden voor verkoop

115

De activa en passiva beschikbaar voor verkoop worden gewaardeerd tegen de boekwaarde, aangezien de reële waarde, verminderd met verkoopkosten, niet lager is dan deze boekwaarde.

De leningen en overige financiële verplichtingen bestaan uit financial lease verplichtingen waarvan de bruto verplichting € 68 miljoen bedraagt en een gemiddelde rekenrente van 3,8% is gehanteerd. Er is voor een bedrag van € 68 miljoen (2015: € 83 miljoen) aan zekerheden gesteld met betrekking tot (geleasde) activa.