20. Geldmiddelen en kasequivalenten

(in miljoenen euro's)

31 december 2016

31 december 2015

Kas- en banksaldi

709

671

De kas- en banksaldi staan met uitzondering van € 62 miljoen (31 december 2015 : € 118 miljoen) volledig ter vrije beschikking. Het renterisico van de Groep en een gevoeligheidsanalyse voor financiële activa en verplichtingen staan vermeld in noot 30.