23. Leningen en overige financiële verplichtingen, inclusief derivaten

Deze toelichting bevat informatie over de contractuele bepalingen van de rentedragende leningen en overige financiële verplichtingen van de Groep, die worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

(in miljoenen euro's)

31 december 2016

31 december 2015

Langlopende verplichtingen

  

Onderhandse leningen

240

339

Financiële leaseverplichtingen

47

59

Voor afdekking gebruikte renteswaps

3

17

Commodity derivaten

3

24

Totaal

293

439

   

Kortlopende verplichtingen

  

Onderhandse leningen

74

454

Financiële leaseverplichtingen

-

18

Voor afdekking gebruikte renteswaps

-

-

Commodity derivaten

3

17

Totaal

77

489

   

Totaal verplichtingen

370

928

Onder de onderhandse leningen is een schuld van NS Reizigers aan I&M opgenomen van € 246 miljoen (2015: € 278 miljoen) die samenhangt met uitgestelde betalingen van concessie fees. Hiervan is € 206 miljoen opgenomen onder de langlopende verplichtingen voor het deel dat na 2017 dient te worden betaald. Het gedeelte dat in 2017 wordt betaald (€ 40 miljoen) is opgenomen onder kortlopende verplichtingen. De rente is vast en bedraagt 3,027%. De leningvoorwaarden zijn per 1 januari 2015 nader overeengekomen in de nieuwe HRN concessie.

De financial lease verplichtingen kennen een bruto verplichting van € 91 miljoen en de toegepaste rekenrente is 2,5 %.

Het met de leningen en overige financiële verplichtingen samenhangende liquiditeits-, valuta-, en renterisico van de Groep wordt nader toegelicht in noot 30.