25. Voorzieningen

(in miljoenen euro's)

Reorganisatie- voorzieningen

Voorziening bodemsanering

Overige voorzieningen

Totaal

Stand per 1 januari 2016

3

66

122

191

Dotatie

12

9

32

53

Oprenting

-

-

-

-

Onttrekking

-2

-

-62

-64

Overige mutaties

-

-

-

-

Vrijval

-1

-8

-33

-42

Stand per 31 december 2016

10

67

59

137

     

Opgenomen onder:

    

Langlopend

6

50

44

100

Kortlopend

4

17

15

37

Reorganisatievoorzieningen

De voorziening voor reorganisatiekosten heeft tot doel het dekken van de kosten die in het kader van reorganisatiemaatregelen worden gemaakt. Het grootste deel van de voorziening is nodig voor afvloeiingsregelingen, overbruggingsbetalingen en herplaatsing van personeelsleden van wie de functie is opgeheven bij reorganisaties.

Voorziening bodemsanering

De voorziening voor bodemsanering dient voor beheersing en opheffing van milieuschade. De voorziening is berekend met behulp van een disconteringsvoet van gemiddeld 1,5% (2015: 1,5%).

Overige voorzieningen

Overige voorzieningen betreffen onder andere voorzieningen voor schade ten gevolge van ongevallen en brand en voorziening voor risico’s als gevolg van de ontbinding van crossborder-leasetransacties. De vrijval van de overige voorzieningen bevat onder andere een vrijval als gevolg van afwikkeling van de reservering met betrekking tot personeelskosten die met terugwerkende kracht is verricht.