27. Crediteuren en overige schulden

(in miljoenen euro's)

31 december 2016

31 december 2015

Vooruitontvangen bedragen uit onderhanden werken

4

4

Handelscrediteuren

239

227

Kortlopend deel van aan komende jaren toe te rekenen baten

40

10

Overige belastingen en sociale lasten

83

101

Overige schulden

461

464

Overlopende passiva

196

254

Totaal

1.023

1.060

Onder de overlopende passiva zijn de ontvangen gelden inzake overeenkomst FENS begrepen. Eind 2012 heeft NS van ProRail als gevolg van de uitwerking van het addendum op de raamovereenkomst FENS een bedrag ontvangen. De totale nog uitstaande verplichting (€ 30 miljoen) is beschikt middels projectbesluiten. Van deze post heeft naar verwachting circa € 10 miljoen een looptijd langer dan 1 jaar.

Onder de crediteuren en overige schulden is een bedrag opgenomen van € 16 miljoen (2015: € 13 miljoen) met betrekking tot verbonden partijen (ProRail en Rijksoverheid).

Het liquiditeitsrisico van de Groep uit hoofde van handelscrediteuren en overige te betalen posten staan vermeld in noot 30.

Voor een nadere toelichting op de post vooruitontvangen bedragen uit onderhanden werken wordt verwezen naar noot 18.