Tien jaren NS

in miljoenen euro's

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Balans

          

Activa

          

Materiële vaste activa

3.654

3.296

3.157

3.115

3.405

3.433

3.272

3.150

2.844

2.710

Vastgoedobjecten

197

194

196

169

314

315

309

317

319

307

Immateriële vaste activa

257

225

174

125

117

76

64

157

149

115

Investeringen verwerkt volgens de equity-methode

39

183

185

197

14

14

14

40

33

27

Overige financiële vaste activa, incl. beleggingen

267

340

226

205

176

150

146

305

274

263

Uitgestelde belastingvorderingen

229

278

295

385

346

392

407

438

455

524

Totaal vaste activa

4.643

4.516

4.233

4.196

4.372

4.380

4.212

4.407

4.074

3.946

           

Voorraden

139

138

119

109

134

80

95

132

133

133

Overige beleggingen

-

270

223

231

279

362

209

150

1.454

1.815

Debiteuren en overige vorderingen

724

659

499

545

509

680

892

1.245

1.377

1.243

Te vorderen winstbelasting

4

32

32

30

11

14

-

34

154

116

Geldmiddelen en kasequivalenten

709

671

775

759

948

534

386

546

571

291

Activa aangehouden voor verkoop

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal vlottende activa

1.716

1.770

1.648

1.674

1.881

1.670

1.582

2.107

3.689

3.598

Totaal activa

6.359

6.286

5.881

5.870

6.253

6.050

5.794

6.514

7.763

7.544

           

Eigen vermogen en verplichtingen

Eigen vermogen

3.511

3.402

3.216

3.044

3.168

2.977

2.831

2.871

4.249

4.109

Aan komende jaren toe te rekenen baten

328

263

112

122

134

170

213

229

238

251

Leningen en overige financiële verplichtingen, incl. derivaten

293

440

867

730

577

180

315

785

839

794

Personeelsbeloningen

31

30

33

33

35

31

34

34

34

40

Voorzieningen

100

155

140

182

277

349

175

233

162

147

Overlopende posten

36

55

1

23

39

239

103

29

8

22

Uitgestelde belastingverplichtingen

160

168

169

158

153

136

103

88

66

51

Totaal langlopende verplichtingen

948

1.111

1.322

1.248

1.215

1.105

943

1.398

1.347

1.305

           

Rekeningcourantkredieten banken

-

-

-

-

-

-

-

18

42

46

Leningen en overige financiële verplichtingen

77

488

60

57

48

365

387

292

244

232

Verschuldigde winstbelasting

7

22

8

8

12

17

7

-

1

84

Crediteuren en overige schulden

1.023

1.060

868

1.003

1.248

784

794

1.210

1.226

1.101

Vooruitontvangen baten

641

260

372

314

387

754

751

707

639

616

Voorzieningen

37

36

35

196

175

48

81

18

15

51

Passiva aangehouden voor verkoop

115

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal kortlopende verplichtingen

1.900

1.866

1.343

1.578

1.870

1.968

2.020

2.245

2.167

2.130

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

6.359

6.379

5.881

5.870

6.253

6.050

5.794

6.514

7.763

7.544

           

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

Opbrengsten

5.093

4.973

4.144

3.873

4.638

3.628

3.520

3.271

4.253

4.040

Bedrijfslasten

4.965

4.876

3.863

3.990

4.284

3.356

3.286

3.121

3.925

3.685

Aandeel resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

142

70

40

47

-

-

-

-

-

-

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

270

167

321

-70

354

272

234

150

328

355

Nettofinancieringsresultaat

-9

-23

-35

-26

-25

-12

-22

4

67

56

Aandeel resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

-

-

-

-

1

1

1

-

4

5

Resultaat voor winstbelastingen

261

144

286

-96

330

261

213

154

399

416

Winstbelasting

-49

-26

-106

53

-67

-50

-53

-37

-118

-79

Resultaat over de verslagperiode

212

118

180

-43

263

211

160

117

281

337