Schema stakeholderdialoog

Onderstaande tabel vat de veelheid aan stakeholderdialogen van NS samen. De nummering verwijst naar de thema’s uit de materialiteitsmatrix.

 

Aard dialoog

Inhoud dialoog

 

Effecten dialoog op beleid NS

Europees

    

EU-instituten, CER, UIC, ERA

Informerend en positiebepalend

11

 

Versterken positie reiziger en behartigen NS-positie als belangrijke personenvervoerder per spoor in Nederland.

  

Vierde Europese Spoorwegpakket, versterken van de interoperabiliteit, ERTMS, toegankelijkheid, verbeteren van de positie van de reiziger, advies hoe het VN-systeem duurzame mobiliteit kan bevorderen

  

Nationaal (NL)

    

Klanten (Consumenten en zakelijk)

Informerend, monitoren

1, 2, 6, 13

 

Verbetering dienstverlening, o.a.:

   

Verlaging van prijzen weekend Vrij en Dal Vrij 1e klas.

  

Dienstregeling en OV-chipkaart, klanttevredenheid, afhandeling klachten en vragen, consumenten portfolio, zakelijke portfolio, samenwerking Bus/Tram/Metro (BTM) bedrijven

Introductie mobile ticketing: met mobiele telefoon treinticket aanschaffen en reizen

   

Geld terug bij vertraging ook online voor e-ticket

   

Landelijke uitrol NS Extra (persoonlijk voordeel en alertering bij vergeten check out)

   

verbeteren informatievoorziening (treinlengte en te korte treinen)

   

I.s.m. ANWB pilot reizen op rekening consumenten

   

Deelname studenten in MyOV: persoonlijk voordeel bij spitsspreiding drukke trajecten.

   

Introductie Gesplitst Betalen: zakelijk en privé reizen met NS Business Card

   

Introductie NS Business Collectief: vrij reizen voor werknemers tegen tarief op maat gebaseerd op daadwerkelijk gebruik

   

Pilot Budget Vast: maximaal reisbudget per medewerker 

Aandeelhouder

Intensieve betrokkenheid

6, 7, 8, 11, 14, 15

Vaststelling financieel beleid en beloning directie

ministerie van Financiën

  

Transparante verslaglegging volgens GRI

  

Prestaties NS, rendementseis, remuneratie, strategie, benoemingen, grote investeringen, normrendement van staatsdeelnemingen

Aanpassen governance (statuten)

   

Strategische heroriëntatie NS

   

Ierse leasemaatschappij

   

Buitenlandse activiteiten

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Intensieve betrokkenheid

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14

 

Onder andere:

   

Vervoerplan 2017

  

Prestaties NS, HRN-concessie, betrouwbaarheid, vervoercapaciteit, deur-tot-deurreis, HSL–Zuid treindiensten, veiligheid, OV-chipkaart, toegankelijkheid, dienstregeling

Maatregelenpakket aanpak drukke treinen

   

Convenant Fietsparkeren

   

Dienstregeling 2017 en 2018

   

Besluit hoogfrequent rijden op A2 corridor

   

Maatregelenpakket sociale veiligheid en High Impact Crime aanpak met Justitie en Veiligheid

   

onderzoek HSL-Zuid

Nationale politiek

Informerend, intensieve betrokkenheid

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14

 

Onder andere:

   

Programma Toegankelijkheid

  

Nieuwe strategie NS, prestaties, HRN-concessie, OV-chipkaart/poortjes, nieuw materieel, internationale verbindingen, wintermaatregelen, (sociale) veiligheid, ERTMS, Fyra, dienstregeling.

Vervoerplan 2017

   

Transparantie en level playing field

   

Extra maatregelenpakket sociale veiligheid

   

Werkbezoeken nieuw materieel

Toezichthouders ACM, IL&T, Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Betrokkenheid, consulteren (‘guidance’) en informeren

4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15

Verbetering uitvoering en dienstverlening

   

Bevordering compliance

  

Beantwoorden van standaard en ad hoc informatieverzoeken.

Transparantie

  

Bespreken van actuele onderwerpen zoals het professionaliseren veiligheidscultuur, (markt)issues, toelating van materieel, veiligheidsincidenten, incidentonderzoeken, verduidelijking wet- en regelgeving, privacy)

Positieduiding

   

Veiligheid op het spoor vergroten

     

ProRail

Intensieve betrokkenheid

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13

 

Onder andere:

   

Uitvoering Beter & Meer

  

Lange Termijn Spoor Agenda, Ontwikkeling dienstregeling, prestaties spoorsysteem, beschikbaarheid infrastructuur, veiligheid

Samenwerking t.a.v. seizoenmaatregelen

   

Samenwerking op het gebied van veiligheid(sbeleid)

   

Functionaliteit infrastructuur t.b.v. dienstregeling

   

Introductie ProRail dashboard met dagelijkse prestaties op het spoor

   

Visie duurzame stations

Locov

Intensieve betrokkenheid

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14

 

Onder andere:

(Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer)

  

Beter treinproduct door het verwerken van dienstregelingssuggesties van consumentenorganisaties

  

Dienstregeling NS, aanpak drukke treinen, tarieven, reisinformatie, OV chipkaart, service aan de reiziger, vervoerplan, klantoordelen, punctualiteit, nieuw materieel, buitendienststellingen, toegankelijkheid, internationale verbindingen, instapzones, HSL-diensten, NS-strategie

Aanpassingen in keuzes m.b.t. reisinformatie en start proces om gedragen visie op reisinformatiemiddelen te ontwikkelen

   

Beter gedragen prijsbeleid

Belangenorganisaties en NGO’s (ook werkgevers)

Betrokkenheid, consulteren, informerend

5, 6, 12, 13

Snellere implementatie vergroening tractie (i.p.v. 2018 nu 2017)

   

Uitwerking en uitbreiding Pledge Sustainable Mobility door grote werkgevers

  

Bevorderen duurzame mobiliteit, bijdrage SER-Energie-akkoord, sociaal beleid, MVO, duurzame ambities, Nederlandse Klimaatcoalitie, verduurzaming busvervangend treinvervoer, bijdrage NS aan Sustainable Development Goals

Duurzaamheidsrelatie evenement naar Windpark Westermeerwind

   

Bijdrage aan Nationale Klimaattop

   

Springtij NS Duurzaamheidsevent.

   

Vertaling impactberekening naar investeringsbeslissingen

   

Bepalen materiële SDG-indicatoren

Vakbonden

Intensieve betrokkenheid

4, 12

Implementatie afspraken CAO 2015-2017 en hieruit voortvloeiend HR beleid

   

Uitvoering Sociaal Plan

  

CAO, sociale veiligheid, pensioenregeling, sociaal plan, personele en sociale consequenties bij organisatieveranderingen, signalen m.b.t. medewerkers-(on)tevredenheid, medewerkers- belangen

Uitvoering pensioenregeling

   

Implementatie maatregelenpakket sociale veiligheid en uitvoeringsbesluit

   

Dienstregeling

Leveranciers

Consulteren, onderhandelen, contractafspraken, intensieve betrokkenheid

5, 6, 7, 8, 13, 14, 15

Realisatie MVO doelstellingen (door verduurzaming hele keten)

   

Introductie van nieuwe producten en diensten

  

Innovatie, kosten, duurzaamheid, betrouwbaarheid, prestaties leveranciers (o.a. ICT-diensten), samenwerking met NS, compliance wet- en regelgeving, betaaltermijnen.

Focus op meer waardecreatie voor NS

   

Focus op betrouwbaarheid en beschikbaarheid van producten en diensten voor bedrijfskritische processen (IT en Onderhoud)

   

Meer aandacht voor risico’s m.b.t. naleving wet- en regelgeving

   

Samenwerking en innovatie met partners

Media

Informerend, intensieve betrokkenheid

Alle NS-gerelateerde onderwerpen

Positieduiding

Regio’s

    
 

Informerend, onderhandelen, contractafspraken

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14

 

Onder andere:

(Bestuurders en ambtelijke vertegenwoordigers provincies, metropoolregio’s en gemeenten)

  

Nieuwe, modernere stations en herontwikkeling stationsomgeving.

  

Kwaliteit treindienst, drukke treinen, punctualiteit,

Nachtnetuitbreiding

  

(her)ontwikkeling bestaande stations, Spoortafels, OV Toekomstbeeld en OV Ontwikkelagenda, dienstregeling, grensoverschrijdend vervoer, OV-chippoortjes, (sociale) veiligheid, ketenafspraken, regionale concessies, geluidoverlast langs het spoor.

Overeenstemming over het plaatsen en versneld ingebruiknemen poortjes

   

Treinvervangend busvervoer bij buitendienststellingen

   

Gezamenlijke en landsdelige doelstellingen en OV Ontwikkelagenda’s

Intern: centrale ondernemingsraad, decentrale ondernemingsraden, mbo

Zie hfdst NS als werkgever

   

    Schema van dialoog tot impact

    Dit schema geeft de cyclus weer van onze stakeholderdialogen en de invloed daarvan op ons beleid.