Infracapaciteit

Omschrijving

Het risico dat door veel grote buitendienststellingen, achterblijvende investeringen en politieke druk op ProRail een tekort ontstaat aan spoorweginfrastructuur en de kwaliteit niet verbetert, waardoor NS de groeiambities en operationele verbeteringen onvoldoende kan realiseren.

Toelichting

NS is voor het uitvoeren van de dienstregeling afhankelijk van voldoende betrouwbare spoorinfrastructuur. De komende jaren heeft NS meer infracapaciteit en hogere infrakwaliteit nodig als gevolg van groeiambities, hoogfrequent rijden en instroom van veel nieuw materieel. Daarbij staat de infra momenteel onder druk door toegenomen veiligheidseisen op onder andere opstelterreinen, milieueisen (geluid) en buitendienststellingen in verband met de vele werkzaamheden aan het spoor. Betrouwbaarheid van de huidige en toekomstige infra is ook cruciaal aangezien dit een grote impact heeft op het realiseren van de afgesproken performance targets in het Vervoerplan.

Maatregelen

NS werkt intensief samen met ProRail en het ministerie van IenM om de infrastructuur te laten aansluiten op de afspraken in het kader van de langetermijnspooragenda. Het programma Beter en Meer is een voorbeeld van een intensieve samenwerking. NS is nauw betrokken bij de voortgang van het planproces bij ProRail en probeert invloed te nemen op verbeteringen zoals genoemd in de ‘roadmap’ van ProRail. NS werkt samen met ProRail en IenM aan de programma’s Behandel en Opstelcapaciteit, ERTMS en Hoogfrequent Spoor. Ook maakt NS inzichtelijk welke kpi’s van NS een relatie hebben met de infrastructuur. We informeren reizigers proactief via diverse communicatiekanalen over buitendienststellingen en zetten waar mogelijk busvervoer in.

Trend beheersing

De beheersing is verslechterd als gevolg van onzekerheid omtrent de gewijzigde aansturing van ProRail, het achterblijvende investeringstempo, toegenomen veiligheidseisen en milieueisen en buitendienststellingen in verband met de vele werkzaamheden aan het spoor.

Restrisico

Hoog. Het huidige risicoprofiel sluit nog niet aan op het gewenste risicoprofiel.