Zorg voor privacy

NS heeft te maken met omvangrijke gegevensverwerkende processen, vernieuwende technologieën en samenwerkingsverbanden waarbij persoonsgegevens worden uitgewisseld. NS heeft de verantwoordelijkheid om deze verwerkingen van persoonsgegevens in goede banen te leiden. De positie en rol van NS als grote onderneming, midden in de samenleving, versterkt deze verantwoordelijkheid. Overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Code is de raad van bestuur van NS eindverantwoordelijk voor een goede naleving van de geldende privacywetgeving.
Aan de verwerking van persoonsgegevens worden in toenemende mate hoge eisen gesteld. In het verslagjaar vond daarom een herijking en versteviging plaats van het privacybeleid van NS. Belangrijke onderdelen daarvan zijn het steviger beleggen van taken en bevoegdheden binnen de organisatie, het versterken van de rol van de bedrijfsonderdelen, periodieke training en aandacht voor bewustwording, het opzetten van een rapporteringssystematiek en intensivering van het interne toezicht. Via deze aanpak blijft NS grip houden op de uiteenlopende privacyvraagstukken die binnen het bedrijf spelen.