Verkorte geconsolideerde balans eindigend op 30 juni 2017 NV Nederlandse Spoorwegen

(in miljoenen euro's)

Toelichting

30 juni 2017

31 december 2016

    

Activa

   

Materiële vaste activa

 

3.797

3.654

Vastgoedobjecten

 

177

197

Immateriële vaste activa

 

274

257

Investeringen verwerkt volgens de equity-methode

 

38

39

Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

1)

264

267

Uitgestelde belastingvorderingen

 

232

229

Totaal vaste activa

 

4.782

4.643

Totaal vlottende activa

2)

1.522

1.716

Totaal activa

 

6.304

6.359

    

Eigen vermogen en verplichtingen

   

Totaal eigen vermogen

3)

3.420

3.511

Aan komende jaren toe te rekenen baten

 

317

328

Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

4)

517

293

Personeelsbeloningen

 

30

31

Voorzieningen

 

109

100

Overlopende posten

 

28

36

Uitgestelde belastingverplichtingen

 

161

160

Totaal langlopende verplichtingen

 

1.162

948

    

Totaal kortlopende verplichtingen

2)

1.722

1.900

Totaal verplichtingen

 

2.884

2.848

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

 

6.304

6.359