Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht over het eerste halfjaar van 2017 NV Nederlandse Spoorwegen

 

eerste halfjaar

(in miljoenen euro's)

2017

2016

Resultaat over de verslagperiode

-14

69

Aanpassingen voor:

  

Afschrijvingen

164

163

Bijzondere waardeverminderingen

2

-1

Overige mutaties

-13

-5

 

139

226

Mutatie werkkapitaal

-153

216

 

-14

442

Betaalde financieringslasten en betaalde winstbelasting

-26

-22

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

-40

420

   

Ontvangen financieringsbaten

4

15

Dividend uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode

7

29

Verwerving van (im)materiële vaste activa

-324

-333

Verwerving van vastgoedbeleggingen

-1

-2

Vervreemding van (im)materiële vaste activa

5

14

Ontvangsten/Betalingen voor overige beleggingen

-

30

Vervreemding financiële vaste activa, incl. beleggingen

11

13

Verwerving financiële vaste activa, incl. beleggingen

-19

-26

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten

-315

-260

   

Nettokasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten

-357

160

Aflossing van opgenomen leningen

-56

-159

Opname van leningen en overige financiële verplichtingen

340

195

Betaald dividend

-79

-41

Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten

205

-5

   

Netto-toename (-afname) geldmiddelen en kasequivalenten

-152

155

Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari

743

671

Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen

-9

-

Geldmiddelen en kasequivalenten per 30 juni

582

826

    De geldmiddelen en kasequivalenten per 30 juni 2017 zijn voor een bedrag van € 29 miljoen (31 december 2016 : € 34 miljoen) gepresenteerd als ‘aangehouden voor verkoop’ onder de vlottende activa.