Enkelvoudige balans per 31 december 2016

(vóór resultaatbestemming)

(in miljoenen euro's)

31 december 2016

31 december 2015

   

Financiële vaste activa

3.511

3.309

   

Totaal activa

3.511

3.309

   

Eigen vermogen

  

Geplaatst aandelenkapitaal

1.012

1.012

Overige reserves

2.120

2.058

Wettelijke reserve ontwikkelingskosten

167

121

Resultaat over de verslagperiode

212

118

 

3.511

3.309

   

Totaal passiva

3.511

3.309