1 Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

De overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(in miljoenen euro's)

30 juni
2017

31 december 2016

Tot de vaste activa behorende overige financiële activa

  

Voor verkoop beschikbare financiële activa

87

89

Leningen en vorderingen

127

127

Financiële leases

28

29

Overige financiële vaste activa

22

22

Totaal

264

267

   

Tot de vlottende activa behorende overige financiële activa

  

Deposito's

-

-

   

Totaal

-

-

De in de balans opgenomen boekwaarden van financiële activa en verplichtingen wijken niet materieel af van de reële waarde.

Geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen € 553 miljoen per 30 juni 2017 (€ 709 miljoen per 31 december 2016).