8. Overige bedrijfslasten

Tot de overige bedrijfslasten behoren onder meer verzekeringen, kosten van huisvesting en inventaris, honoraria controlerend accountant, publiciteitskosten, huur- en leasekosten bedrijfsmiddelen en dotaties aan voorzieningen.

Honoraria controlerend accountant

(in miljoenen euro's)

2016

2015

*)

Wettelijke controles

2,6

2,3

 

Andere assuranceopdrachten

0,4

0,4

 

Belastingadviesdiensten

-

-

 

Overige dienstverlening

-

-

 

Totaal

3,0

2,7

 
  • *Het 2015 vergelijkend cijfer is aangepast voor in rekening gebrachte meerwerkprocedures  in het kader van de controle 2015, overeengekomen na opmaken jaarrekening.

De honoraria controlerend accountant bevat de honoraria van zowel de diensten in Nederland als die van het buitenlandse netwerk.

De honoraria voor de Nederlandse accountantsorganisatie bedroegen voor het boekjaar € 2,5 miljoen (2015: € 2,3 miljoen).