9. Nettofinancieringsresultaat

(in miljoenen euro's)

2016

2015

   

Rentebaten uit voor verkoop beschikbare financiële activa

1

2

Rentebaten uit deposito's en tegoeden bij banken

-

2

Koersverschillen

9

2

Overige financiële baten

12

6

Financieringsbaten

22

12

   

Rentelasten uit tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerde financiële verplichtingen

-21

-23

Rentelasten uit renteswaps ten behoeve van kasstroomafdekkingen

-13

-15

Financieringsvoordelen

4

3

Koersverschillen

-1

-

Rentelasten als gevolg van oprenting voorzieningen

-

-

Financieringslasten

-31

-35

   

Nettofinancieringsresultaat opgenomen in de winst-en-verliesrekening

-9

-23

In de overige financiële baten 2016 is een bedrag van € 6 miljoen inbegrepen welke betrekking heeft op rentecomponent over de afwikkeling van een claim vanuit het verleden.