Concernrisico's

Als onderdeel van het businessplanproces heeft de raad van bestuur de belangrijkste concernrisico’s vastgesteld op basis van onder andere de geïdentificeerde risico’s in de bedrijfsonderdelen. Hierbij heeft het bestuur gekeken naar de relatie met het realiseren van de strategische doelstellingen en de materiële thema’s. De concernrisico’s staan in de risicomatrix en komen hieronder uitgebreid aan bod, evenals de mutaties in het risicoprofiel ten opzichte van 2015. Voor de financiële risico’s verwijzen wij naar het hoofdstuk ‘financieel risicobeheer' in de Jaarrekening. 

Belangrijkste mutaties in risicoprofiel ten opzichte van 2015

Marktordening, Brexit en ScotRail zijn toegevoegd. Het marktordeningsrisico is toegenomen als gevolg van de gevraagde marktordeningsstudie tijdens de parlementaire enquête Fyra. Het ScotRail-risico is ontstaan door onrust in Schotland (stakingen, operationeel resultaat en negatieve aandacht in pers, economische ontwikkelingen en infrastructurele transformatie). Het afgelopen jaar is een intensief traject gevolgd om het risico te reduceren dat we als bedrijf niet voldoen aan de Spoorwegwet en de Mededingingswet. Verder hebben we het risico dat we geen level playing field hanteren voldoende gereduceerd door het implementeren van diverse maatregelen waardoor het geen toprisico meer is. Wel blijven we continu aandacht besteden aan integer handelen, onder andere als onderdeel van het uit te rollen cultuurprogramma. Het risico van het besturen van Abellio ‘at arms length’ is geen toprisico meer. Er zijn afspraken met het ministerie van Financiën gemaakt over de kaders waarbinnen Abellio mag ondernemen. Daarbij is de governance aangepast zodat een goede balans ontstaat tussen sturing op afstand en de beheersing van risico’s.

Toelichting concernrisico’s 2016 en in de toekomst

In onderstaand overzicht hebben we de concernrisico’s toegepast op de COSO-risicogebieden van NS. Het overzicht benoemt per concernrisico de belangrijkste maatregelen, geeft de trend omtrent de beheersing aan en zet het gewenste risicoprofiel (blauwe stip) af tegen het huidige risicoprofiel (grijze stip). De actuele performance is gebruikt om een inschatting te maken van het huidige risicoprofiel.

NS prioriteert op basis van het bovenstaande overzicht het mitigeren van de volgende risico’s: instroom nieuw materieel, verandertrajecten, HSL-aanbod en infra.