Marktordening

Omschrijving

Het risico dat de politiek kiest voor opsplitsing van de HRN-concessie, openbare aanbesteding van (delen van) de HRN-concessie of afsplitsing van NS Stations waardoor bedrijfsactiviteiten (ten dele) wegvallen en winstgevendheid onder druk komt te staan.

Toelichting

Het kabinet heeft dit voorjaar het marktordeningsonderzoek aangekondigd in reactie op de Fyra-enquête. Dit onderzoek moet inzicht geven in de meest effectieve borging van het belang van goed en betaalbaar spoorvervoer en de mate van marktwerking die daar mee consistent is. Een volgende regering kan op basis van het onderzoek conclusies trekken. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt ook de vervlechting van NS-activiteiten in het onderzoek betrokken, zoals het vervoer op het hoofdrailnet en de exploitatie van de stations in Nederland. Tevens komt er een vergelijking met andere spoorbedrijven in de EU en zal er rekening worden gehouden met Europese regels, zoals vastgelegd in het Vierde Spoorwegpakket.

Maatregelen

Binnen NS lopen diverse verbeterprogramma’s. De effecten van deze programma’s moeten er voor zorgen dat onze performance dusdanig goed is, dat de kans op onderhandse gunning van de HRN-concessie wordt vergroot.
NS heeft voor het marktordeningsvraagstuk een team opgezet van medewerkers van de afdeling strategie en diverse experts in de organisatie die de onderzoekscommissie van gevraagde informatie voorzien. Verder gaat dit team na wat de gevolgen van de verschillende scenario’s kunnen zijn voor NS en het businessmodel.

Trend beheersing

Voor dit strategische risico heeft NS maatregelen genomen. De onderzoekscommissie zal de diverse voor- en nadelen van de verschillende ordeningsscenario’s aangeven. Hierna kan politieke besluitvorming volgen. Het vraagstuk kent daarom nog vele onzekerheden. Beheersing is daarom gelijk gebleven.

Restrisico

Midden. Het huidige risicoprofiel sluit nog niet aan bij het gewenste risicoprofiel.