Eigen vermogen

Het eigen vermogen bedroeg aan het einde van het verslagjaar € 3.511 miljoen (2015: € 3.309). De winst voor dividend over de verslagperiode van € 212 miljoen is als onderdeel van het eigen vermogen opgenomen. Het rendement op eigen vermogen was 6,2% in 2016 (3,6% in 2015). De solvabiliteit is 55% en daarmee iets hoger dan vorig jaar (2015: 53%).