GRI-tabel

GRI-tabel NS - Application level Comprehensive

GRI-indicator

Omschrijving

Verwijzing en/of directe toelichting

Strategie en analyse

  

G4-1

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie

Voorwoord
Verslag Raad van Bestuur

G4-2

Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico's en kansen

Onze strategie
Keuzes voor het NS-portfolio
Managen van risico's
Dialoog met onze stakeholders
Onze impact op milieu en maatschappij

Organisatieprofiel

  

G4-3

Naam van de organisatie

N.V. Nederlandse Spoorwegen

G4-4

Voornaamste merken, producten en/of diensten

Profiel van NS

G4-5

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Laan van Puntenburg 100
3511 ER Utrecht
Postbus 2025 3500 HA Utrecht

G4-6

Het aantal landen waar de organisatie actief is

Profiel van NS

G4-7

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Corporate governance

G4-8

Afzetmarkten

Profiel van NS
Corporate governance - Aandeelhouder

G4-9

Omvang van de verslaggevende organisatie

In het kort
Profiel van NS
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

G4-10

Samenstelling medewerkersbestand

Profiel van NS
NS in Nederland en Europa
NS als werkgever

We rapporteren niet over de volgende zaken:
b. aantal medewerkers met een vast dienstverband per werknemerscategorie en geslacht. c. Totaal personeelsbestand uitgesplitst naar werknemers en andere hulppersonen en geslacht. d. Totaal personeelsbestand naar regio en geslacht. e. Percentage werkzaamheden van de organisatie dat wordt uitgevoerd door personen die juridisch als zelfstandige worden aangemerkt of door andere personen dan de eigen werknemers/ hulppersonen, werknemers / hulppersonen van toeleveranciers daaronder begrepen. f. Significante schommelingen in het aantal werknemers (zoals seizoenarbeid in de toeristische of agrarische sector)

Reden voor niet rapporteren informatie:
We hebben besloten om deze gegevens niet toe te voegen, omdat het niet de waarde van ons verslag verhoogt. Als stakeholders hierom vragen zijn we bereid dit in toekomstige verslaggeving op te nemen.

G4-11

Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst

99,0% van alle medewerkers van NS Groep viel in 2016 onder een CAO.

G4-12

Omschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie

Duurzaam inkopen
Waarde creëren voor de samenleving (in het waardecreatiemodel)
NS besteedt per jaar voor ongeveer 1 miljard aan diensten en leveringen van derden, waarvan meer dan de helft aan treinen, infrastructuur, IT, bouw en energie.

G4-13

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode

Voorwoord
Verslag van de raad van bestuur
NS als werkgever
Er hebben zich geen anderen veranderingen voorgedaan in bijvoorbeeld, locaties, financieringsconstructies en de structuur van de toeleveringsketen.

G4-14

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie

Integriteit & compliance
Managen van risico’s
Three lines of defence
Waarom een impactanalyse

G4-15

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes die door de organisatie worden onderschreven

Mobiliteitsvisie Transport4Randstad
Toekomstbeeld OV
Mobiliteitsalliantie manifest Vooruit!
Transitiecoalitie Energie
SER Energieakkoord
Meerjarenafspraak 3
Green Deal Circulair Inkopen
Nationale Klimaat Coalitie
Code verantwoord Marktgedrag
Code Tabaksblat
Gedragscode verwerking persoonsgegevens OV-chipkaart door OV-bedrijven
Sectorakkoord duurzaamheid in beweging
NEVI Handreiking verantwoord inkopen

G4-16

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale belangenorganisaties

KNV, Railforum, VNO/NCW, CER Brussel, UIC Parijs, MVO Nederland, De Groene Zaak, Vereniging Energie, Milieu en Water (VEMW).

Materiële aspecten en reikwijdte

G4-17

Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

G4-18

Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten

Reikwijdte en verslaggevingscriteria
Dialoog met onze stakeholders

G4-19

Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld

Materiële thema’s

G4-20

Afbakening per materieel onderwerp binnen de organisatie

Over de scope van dit verslag
Reikwijdte en verslaggevingscriteria
Daarnaast geven we waar nodig aanvullend inzicht in de afbakening en reikwijdte van de materiële onderwerpen:

1. Reiziger op 1, 2 en 3 / klanttevredenheid (Klanttevredenheid / Beleving treinen)
2. Drempelloos reizen van deur tot deur (Reizen van deur tot deur)
3. Punctualiteit (Punctualiteit)
4. (Sociale) veiligheid (Sociale veiligheid)
5. Duurzaamheid (intern en extern) (Duurzame mobiliteit; Energie, Duurzaam inkopen)
6. Transparantie (intern en extern) (Transparantie)
7. Financiële positie 22 december 2016
(Financiën in het kort)
8. Integriteit (Integriteit & compliance)
9. Toegankelijkheid (Reizen voor mensen met een beperking)
10. Voorzieningen op stations (Beleving stations, 22 december 2016
Retail op het station)
11. Activiteiten in Europa (Abellio)
12. Aantrekkelijke en zorgzame werkgever (Arbeidsveiligheid; NS als werkgever)
13. Innovatie (Innovatie)
14. Betrouwbaarheid (Managen van risico’s; Operationele prestaties)
15. Risicomanagement (Managen van risico’s)

G4-21

Afbakening van de materiële onderwerpen buiten de organisatie

Over de scope van dit verslag
Reikwijdte en verslaggevingscriteria

We rapporteren hoofdzakelijk over de eigen activiteiten in Nederland. Waar we rapporteren over keteninformatie wordt dit nadrukkelijk aangegeven. We rapporteren in principe niet over onderaannemers of toeleveranciers.

G4-22

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

De NS draagt er ieder jaar zorg voor dat de informatie in het verslag aangescherpt wordt. Dit leidt tot herformulering van informatie t.o.v. van eerdere jaarverslagen. Specifieke herformuleringen en de reden daarvoor zijn duidelijk aangegeven in de verslaggeving.

G4-23

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslaggevingsperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

Er hebben zich geen significante veranderingen voorgedaan ten opzichte van vorig jaar.

Overleg met belanghebbenden

G4-24

Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

Schema stakeholderdialoog

G4-25

Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden

Dialoog met onze stakeholders

G4-26

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken

Dialoog met onze stakeholders
Reikwijdte en verslaggevingscriteria (Reikwijdte)

G4-27

Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen

Dialoog met onze stakeholders

Verslaggevingsprofiel

  

G4-28

Verslaggevingsperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft

Reikwijdte en verslaggevingscriteria
1 januari 2016 t/m 31 december 2016

G4-29

Datum van het meest recente vorige verslag

18-2-2016

G4-30

Verslaggevingscyclus

Jaarlijks

G4-31

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan

nsg.jaarverslag@ns.nl

G4-32

GRI-toepassingsniveau en GRI-tabel

Reikwijdte en verslaggevingscriteria; GRI tabel.

Het assurance-rapport, de geselecteerde onderdelen en het oordeel en de conclusie vindt u via deze link.

G4-33

Beleid met betrekking tot assurance

Corporate governance
Reikwijdte en verslaggevingscriteria

Bestuursstructuur

  

G4-34

De bestuursstructuur van de organisatie

Corporate governance

G4-35

Proces van sturing en beheersing met betrekking tot de maatschappelijke aspecten van ondernemen en de wijze waarop dit is gedelegeerd naar managers en andere medewerkers

Organisatie van duurzaamheid
Raad van Bestuur

G4-36

Beschrijven van veranwoordelijkheden ten aanzien van de economische, milieu en sociale onderwerpen en de betrokkenheid van het hoogste bestuursorgaan hierin

Organisatie van duurzaamheid

G4-37

Het consultatieproces tussen stakeholders en het hoogste bestuursorgaan ten aanzien van economische, milieu en sociale onderwerpen

Dialoog met onze stakeholders
Stakeholderdialogen

G4-38

Beschrijving van de samenstelling van het hoogste bestuursorgaan en zijn commissies

Personalia Raad van Commissarisen
Personalia Raad van Bestuur
Corporate governance

G4-39

Rol van de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam

Verslag van de Raad van Bestuur
Raad van Bestuur
Executive committee

G4-40

Nominatie- en selectieproces van de raad van bestuur, commissies en RvC

Raad van Bestuur
Raad van Commissaren
Gecombineerde remuneratie- en nominatiecommissie
Diversiteit & Inclusie

NS onderschrijft in algemene zin de best practices en principes uit hoofdstuk III van de Nederlandse Corporate Governance Code en past deze toe.

G4-41

Processen waarmee het hoogste bestuursorgaan waarborgt dat strijdige belangen worden vermeden en gemanaged

Corporate governance
Raad van Bestuur
Raad van Commissarissen
NS onderschrijft in algemene zin de best practices en principes uit hoofdstuk III van de Nederlandse Corporate Governance Code en past deze toe.

G4-42

Rol van het hoogste bestuursorgaan en leidinggevenden in de ontwikkeling, goedkeuring en herziening van de bedrijfsstrategie, missie, doelen etc. in relatie tot economische, milieu- en sociale impact

Raad van Bestuur
Executive Committee
Organisatie van duurzaamheid

G4-43

Beschrijving van de maatregelen die zijn genomen om kennis over economische, milieu en sociale onderwerpen van het hoogste bestuursorgaan verder te ontwikkelen

Organisatie van duurzaamheid

Daarnaast wordt jaarlijks een keuze gemaakt uit kennisdelings- of inspiratiebijeenkomsten waar RvB leden naar toe gaan. Afgelopen jaar was dit oa de Nationale Klimaattop, Inspiration 360 en Springtij.

G4-44

a. Evaluatieproces voor de eigen prestaties van het hoogste bestuurslichaam, in relatie tot economische, milieu gerelateerde en sociale prestaties.
b. Beschrijving van de acties die genomen zijn naar aanleiding van de evaluatie van de prestaties van het hoogste bestuurslichaam in relatie tot economische, milieu gerelateerde en sociale prestaties

Verslag van de Raad van Bestuur
Verslag van de Raad van Commissarissen
Onze strategie
Organisatie van duurzaamheid
Corporate governance

De Raad van Bestuur evalueert eenmaal per jaar het eigen functioneren.De RvC evalueert in principe elk jaar het eigen functioneren en laat zich om de paar jaar extern evalueren (begin 2016 laatste keer). Specifiek in 2015 en 2016 hebben de RvC en RvB gesproken over de nieuwe strategie van NS waarvan ook de maatschappelijke rol van NS onderdeel is. Deze nieuwe strategie en bijbehorende nieuwe Top structuur en organisatieveranderingen zijn in 2016 ingevoerd. In het verslag van de Raad van Bestuur en Onze strategie is hier meer over te lezen.

G4-45

Procedures van het hoogste bestuurslichaam ten aanzien van het management van economische, milieu gerelateerde en sociale prestaties en risico's alsmede de consulatie van belanghebbenden op dit gebied

Managen van Risico's
Organisatie van duurzaamheid
Dialoog met onze stakeholder

Conform de Code is de raad van bestuur verantwoordelijk voor de voor NS relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen (MVO) en de raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen en de Algemene Vergadering.

G4-46

Rol van het hoogste bestuurslichaam bij het beoordelen van de effectiviteit van de het risicomanagement van de organisatie ten aanzien van economische, milieu en sociale onderwerpen

Integriteit & compliance
Managen van risico's

G4-47

Frequentie van de evaluaties van het hoogste bestuurslichaam ten aanzien van de economische, milieu en social impact, risico's and kansen

Verslag van de RvB
Verslag van de RvC
Integriteit & compliance
Organisatie van duurzaamheid
Managen van risico's

Tevens hebben de Duurzaam Ondernemen Council 4x en de Duurzaam Ondernemen werkgroep 12x vergaderd.Terugkoppeling naar bestuur is obv actiepunten geformuleerd in de Council of behandelingsvoorstellen met verzoek tot besluitvorming over beleid, zoals afvalmanagement en energiemanagement.

G4-48

Het hoogste orgaan/commisie die het jaarverslag controleert en goedkeurt, en zorgdraagt dat materiële onderwerpen gedekt zijn

Over dit verslag
Organisatie van duurzaamheid
Materiële thema’s


Het hoogste orgaan die het jaarverslag controleert en goedkeurt is de Raad van Commissarissen.

G4-49

Proces van communicatie van kritische aandachtpunten naar het hoogste bestuurslichaam

Organisatie, governance en
Rapportage risico-identificatie en beheersing 
Integriteit & compliance

We hebben de klokkenluidersregeling voor het anoniem uiten van zorgen. Medewerkers kunnen ook melding maken bij NS vertrouwenspersonen. Extern hebben we voor klanten en belanghebbenden diverse communicatiekanalen.
Integriteit & Compliance is betrokken bij de identificatie en analyse van compliance-risico's, voorbereiding van beleid, communicatie, training en awareness, monitoring en rapportage op het gebied van compliance en integer gedrag. Integriteit & Compliance werkt samen met diverse NS-stafafdelingen die daar ook bij betrokken zijn.

G4-50

Beschrijving van de aard en het totaal aantal kritische aandachtspunten dat gecommuniceerd is naar het hoogste bestuurslichaam en de mechanismen die worden toegepast om deze zorgen op te lossen

Concernrisico's
Gecombineerde remuneratie- en nominatiecommissie
Corporate governance code

In 2016 is eenmaal gebruik gemaakt van de klokkenluidersregeling. Er zijn 116 meldingen binnengekomen bij de vertrouwenspersonen, waarvan 38 gingen over ongewenst gedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie of pesten

G4-51

Beloningsbeleid voor het hoogste bestuurslichaam alsmede senior-management en leidinggevenden

Beloning van de Raad van Bestuur

G4-52

Het proces van het bepalen van beloning, waaronder het betrekken van consultants bij het vaststellen hiervan alsmede welke relatie zij hebben met de organisatie

Gecombineerde remuneratie- en nominatiecommissie

G4-53

Beschrijving van de wijze waarop standpunten van stakeholders in het beloningsbeleid worden meegenomen

Dialoog met onze stakeholders

We bespreken de remuneratie met onze Raad van Commissarissen en onze aandeelhouder op basis van referentiegroepen. Via de aandeelhouder is sprake van een sterke invloed van de politiek en de maatschappij als geheel op het beloningsbeleid. In de stakeholderdialoog wordt het onderwerp Beloningsbeleid niet als een materieel thema gezien bij NS.

G4-54

De verhouding van het jaarsalaris van de best betaalde medewerker in de organisatie in elk land van significante bedrijfsactiviteiten tot de mediaan van het jaarsalaris van alle werknemers

Jaarrekening - Beloning van bestuurders, Interne salarisverhouding
Ratio jaarsalaris best betaalde medewerker/mediaan jaarsalaris alle werknemers: 9

G4-55

De verhouding van de procentuele groei van de jaarlijkse beloning voor de best betaalde persoon van de organisatie in elk land van significante bedrijfsactiviteiten tot de mediaan van deze toename voor alle werknemers

Ratio procentuele groei jaarsalaris best betaalde persoon / mediaan toename salaris alle werknemers:-10%

   

Ethiek en integriteit

  

G4-56

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode

Corporate Governance code
Integriteit & Compliance
Gedragscode
Zorg voor privacy

G4-57

Beschrijving interne en externe processen voor het zoeken van advies op gebied van ethiek en wettelijk gedrag, en onderwerpen met betrekking tot organisatorische intigriteit, zoals hulp- of advieslijnen

Corporate governance Code
Externe accountant
Integriteit & compliance
Zorg voor Privacy

Reizigers kunnen zich richten tot onze klantenservice en we zijn aangesloten bij diverse klachten en geschillencommissies.
NS medewerkers kunnen advies inwinnen bij het Adviesteam Integriteit (afdeling Integriteit & Compliance). Daarnaast kunnen medewerkers terecht op het integriteitsportaal op iNSite. Op het portaal is alles te vinden over gedrag en integriteit binnen NS: informatie, maar ook de beschikbare hulp.

G4-58

Beschrijving van interne/externe processen voor het rapporteren van zorgen over onethisch/onwettig gedrag, en onderwerpen over organisatorische integriteit (klokkenluider- procedures/hotlines)

Corporate governance code
Integriteit & compliance

NS medewerkers en oud-medewerkers van NS, maar ook voor uitzendkrachten, zzp-ers, gedetacheerden, stagiairs en alle anderen die voor NS werken of hebben gewerkt kunnen een (mogelijke) misstand of schending van de NS Gedragscode of andere regelgeving melden bij het Meldpunt Integriteit. Tevens hebben we een klokkenluidersregeling, vertrouwenspersonen en een NS klachtencommissie voor medewerkers.
Externe partijen, zoals leveranciers, aannemers en adviseurs met wie NS zaken doet of heeft gedaan kunnen ook een melding doen bij het Meldpunt. Reizigers kunnen zich richten tot onze klantenservice en we zijn aangesloten bij diverse klachten en geschillencommissies.

Specifieke materiële indicatoren waarover NS rapporteert

Bedrijfseconomisch

  

Aspect: Economische prestaties (Materieel thema: Financiële positie)

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Over de Scope van dit Verslag
Onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten
Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie (Schema)
Materiële thema's

In het schema "Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie" staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren.

G4-EC1

Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd

Jaarrekening
Financien in het kort

G4-EC2

Risico's en kansen door klimaatverandering die van wezenlijke invloed kunnen zijn op de operatie, financiën, of andere implicaties heeft

In bredere zin draagt NS bij aan het maatschappelijk debat omtrent klimaatverandering.
Hoewel klimaat nog niet als concernrisico wordt meegenomen, is NS zich hier terdege van bewust. De risico's van klimaatverandering hebben met name betrekking op extremere weersomstandigheden. Hierdoor moet NS zich voorbereiden op weersomstandigheden die uitdagend zijn voor het borgen van de kwaliteit van onze dienstverlening. Hieraan gerelateerde kosten hebben betrekking op het in werking moeten stellen van een gewijzigde dienstreleging, potentiele kosten als gevolg van potentiele langdurige vertragingen, beschadiging van materieel en als gevolg hiervan, een lagere klantbeoordeling- en tevredenheid.
Wij zien echter ook kansen: in 2016 rijden al 73% van onze treinen in Nederland op groene stroom, op windenergie om precies te zijn. In 2017 rijden al onze elektrische treinen in Nederland op deze schone stroom. Onze klanten kunnen dan volledig klimaatneutraal reizen. Door het meer benadrukken hiervan in onze klantpropositie, zeker ook naar vaste (zakelijke) klanten kan een bijdrage worden gerealiseerd in onze financiële resultaten. Wij stimuleren het maatschappelijk debat over klimaatverandering onder andere als deelnemer van de Nationale Klimaatcoalitie. We willen transitie naar duurzamer vervoer stimuleren bijvoorbeeld als initiatiefnemer van de Sustainable Mobility Pledge, die inmiddels door 30 bedrijven is ondertekend en als aanbieder van gedragsveranderingsprogramma's ter bevoordering van duurzame mobiliteit.

G4-EC3

Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringenplan van de organisatie

Jaarrekening - Pensioen

G4-EC4

Significante financiële steun van een overheid

NS heeft geen significante financiële steun van een overheidsorganisatie ontvangen

Milieu

  

Aspect: Energie (Materieel thema: Duurzaamheid (intern en extern))

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie (Schema)
Materiële thema's
Energie
In 2017 alle treinen op groene stroom

Aanvullende informatie: www.ns.nl/mvoberekeningen

In het schema "Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie" staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren.

G4-EN3

Energieverbruik binnen de organisatie (incl. verbruik van en hoeveelheid fossiel en niet-fossiel, methodes/standaarden en conversiefactoren)

Energie

Zie ook: www.ns.nl/mvoberekeningen

G4-EN4

Energie consumptie buiten de organisatie (incl. hoeveelheid, standaard/methodes en conversiefactoren)

Milieu-impact: emissies, landgebruik, afval, water en geluid

Zie ook: www.ns.nl/mvoberekeningen

G4-EN5

Energie-intensiteitsratio (incl. hoeveelheid, standaard/methodes en conversiefactor)

Energie

Zie ook: www.ns.nl/mvoberekeningen

G4-EN6

Energiereductie door efficiënties (incl. hoeveelheid, standaard/ methodes en conversie factor)

Energie

Zie ook: www.ns.nl/mvoberekeningen

G4-EN7

Reducties in de energiebehoefte van verkochte producten/diensten (incl. hoeveelheid, standaard/methodes en conversie factor)

Energie

Zie ook: www.ns.nl/mvoberekeningen

Aspect: Emissies (Materieel thema: Duurzaamheid (intern en extern))

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie (Schema)
Materiële thema's
Energie
In 2017 alle treinen op groene stroom

In het schema "Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie" staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren.

Aanvullende informatie: www.ns.nl/mvoberekeningen

G4-EN15

Directe emissies (scope 1) van broeikasgassen, incl. hoeveelheid, standaard/methodes van meten en coversiefactor

Energie

Wij stoten in Nederland directe emissies uit bij het energieverbruik van onze dieseltreinen, gas in onze gebouwen en brandstof van onze bussen. Dit komt neer op 80 kiloton CO2.

G4-EN16

Indirecte emissies (Scope 2) van broeikasgassen, incl. hoeveelheid, standaard/methodes van meten en coversiefactor

Energie

Wij stoten in Nederland indirecte emissies uit bij het energieverbruik van onze elektrische treinen, elektriciteit en warmte van onze gebouwen.Dit komt neer op 166 kiloton CO2.

G4-EN17

Andere indirecte emissies (Scope 3) van broeikasgassen, incl. hoeveelheid, standaard/methodes van meten en coversiefactor

Onze impact op de maatschappij

Zie ook: www.ns.nl/mvoberekeningen

In de keten worden de emissies van voor- en natransport lopend, per fiets, auto en bus/tram/metro berekend. Hiervoor wordt ook de voorketen meegenomen (well-to- wheel). Daarnaast worden De CO2-emissies van ProRail (ook voor facilitair) en van het materieel, de productie en het onderhoud van treinen meegenomen.

G4-EN18

Emissie-intensiteitsratio van broeikasgassen (incl. methode van meten)

Uitstoot
Energie

Aanvullende informatie: www.ns.nl/mvoberekeningen

G4-EN19

Beschrijving van de reductie van de emissie van broeikasgassen behaald door genomen initiatieven (incl. hoeveelheid reductie, andere gassen opgenomen in berekening, basisjaar voor berekening, methode van meten, en toewijzing aan scope 1, 2 of 3)

Energie

In 2017 alle treinen op groene stroom
Onze impact op de maatschappij

Zie ook: www.ns.nl/mvoberekeningen

G4-EN20

Emissies van Ozonafbrekende stoffen, incl. hoeveelheid, standaard/ methodes van meten en bron van emissiefactoren

Indicator is niet materieel voor NS doordat wij geen grote emitter van deze stoffen zijn.

G4-EN21

Hoeveelheid significante luchtemissies: NOx, SOx, POP, VOC, HAP, PM. Incl. methode van meten en bron voor emissiefactoren

Wij rapporteren over CO2 uitstoot wat veruit het grootste aandeel in onze emissies is. Door sturing op minder CO2 uitstoot en efficientie in energieverbruik zullen de hiergenoemde emissies ook verminderen

Aspect: Afvoer van water en afval (Materieel thema: Duurzaamheid (intern en extern))

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Afval verminderen
Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie (Schema) 
Materiële thema's

In het schema "Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie" staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren.

Aanvullende informatie over www.ns.nl/mvoberekeningen

G4-EN22

Totale waterverbruik naar kwaliteit en bestemming, inclusief meetmethode/standaard en aannames

Deze indicator is niet materieel voor NS, welke als mobiliteitsbedrijf geen grootverbruiker is van water. Daarnaast opereert NS niet in landen en regio's waar een watertekort heerst. De geringe milieu impact van water blijkt ook uit de milieu impact analyse.

G4-EN23

a. Gewicht van afval per type en afvalverwerkingsmethode (hergebruik, recycling, verbranding etc.). b.Vaststelling van de afvalverwerkingsmethode

Afval verminderen

Afval wordt gescheiden afgevoerd bij NS ten behoeve van recycling en het restafval wordt verbrand met energieterugwinning.
We hebben geen grote stromen gevaarlijk afval.

G4-EN24

Totaal aantal en volume van significante lozingen

Wij werken aan het verminderen van lozingen op het spoor door open toiletsystemen te vervangen door gesloten toiletsystemen. Het doel is deze in 2030 voor 100% te hebben vervangen. In 2016 werd een percentage van 64%aan “schone” bakken bereikt (loost dus geen of gezuiverd water op de baan) Daarmee moeten we vanaf 2017 nog36%vervangen.

G4-EN25

Gewicht van de getransporteerde, germporteerde, geëxporteerde of behandelde afval wat gevaarlijk is geacht onder de Bazel conventie 2 Annex I, II, III en VIII, en het percentage van getransporteerde afval dat internationaal vervoerd is

Indicator is niet materieel voor NS doordat wij geen grote stromen gevaarlijk afval hebben.

G4-EN26

Identiteit, grootte, beschermde soort en biodiversiteitswaarde van waterdieren en andere relevante levende wezens die bernvloed zijn door het afvoer water van de organisatie

Indicator is niet materieel voor NS, doordat wij geen lozingen op het water verrichten.

Aspect: Producten en Diensten (Materieel thema: Duurzaamheid (intern en extern))

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie (Schema)
Materiële thema's
NS als werkgever

In het schema "Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie" staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren.

G4-EN27

Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten en de omvang van deze compensatie

Energie
Duurzame mobiliteit
Onze impact op de maatschappij

Aanvullende informatie over www.ns.nl/mvoberekeningen

G4-EN28

Percentage producten dat is verkocht en waarvan de verpakking is ingezameld, naar categorie

Geen materieel thema, omdat NS geen producent van artikelen is die een verpakking hebben.

Aspect: Compliance (Materieel thema: Integriteit)

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie (Schema)
Organisatie van duurzaamheid
Integriteit & compliance
Gelijk speelveld
Materiële thema's

In het schema "Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie" staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren.

G4-EN29

Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties voor niet-naleving milieu wet-en regelgeving.

♦ NedTrain: Bestuurlijke strafbeschikking (€ 5.500,=) van Ministerie van Veiligheid en Justitie vanwege overtreding Wet milieubeheer.
♦ NS Stations: meerdere last onder dwangsom in verband met geuroverlast en verkeerde lozing

Sociaal

  

Aspect: Werkgeverschap (Materieel thema: Aantrekkelijke en zorgzame werkgever)

DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie (Schema)
Materiële thema'sNS als werkgever

In het schema "Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie" staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren.

G4-LA1

Totaal aantal (nieuwe) werknemers en personeelsverloop per leeftijdsgroep en geslacht

NS als werkgever - Onze medewerkers
De Nederlandse NS populatie bestond uit 21.488 medewerkers, waarvan 4.338 nieuwe werknemers.
In 2016 was het personeelsverloop 17,5%.

G4-LA2

Uitkeringen aan voltijdwerknemers die niet beschikbaar zijn voor tijdelijke of part-time werknemers, per grootschalige activiteit

Alle vormen van beloningen zijn ook voor deeltijdmedewerkers beschikbaar.

G4-LA3

Terugkeer naar werk na ouderschapsverlof en retentieratio

Indicator is niet materieel voor NS, omdat we hier de wetgeving volgen.

Aspect: Relatie medewerkers/management (Materieel thema: Aantrekkelijke en zorgzame werkgever)

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie (Schema)
Materiële thema's
NS als werkgever

In het schema "Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie" staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren.

G4-LA4

Minimale opzegtermijnen (vastgelegd in de CAO) voor het informeren van werknemers en hun vertegenwoordigers over grote operationele veranderingen

De minimale opzegtermijn betreft 1 maand, zoals opgenomen in de CAO.

Aspect: Veiligheid en gezondheid op het werk (Materieel thema: Aantrekkelijke en zorgzame werkgever)

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie (Schema)
Materiële thema's
Arbeidsveiligheid

In het schema "Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie" staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren.

G4-LA5

Percentage van het totale personeelsbestand dat is vertegenwoordigd in formele gezamenlijke arbo- commissies van werkgevers en werknemers die bijdragen aan de controle op en advies over arbo-programma's

Arbeidsveiligheid

Via de OR is 100% van alle medewerkers vertegenwoordigd in arbocommissies

G4-LA6

Aard en aantallen van letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio en geslacht

Arbeidsveiligheid
Ziekteverzuim

G4-LA7

Werknemers met hoog risico op uitval of ziektes als gevolg van hun beroep

Arbeidsveiligheid
Ziekteverzuim

NS heeft analyse gedaan naar het gehele "verschijnselenpallet" geheten Pyscho- Sociale Arbeidsbelasting (PSA). Activiteiten daarbinnen zijn gericht op de functies van machinist, hoofdconducteur en servicemedewerker en gerelateerd aan van buiten komend onheil (zelfdodingen, agressie) wat PTSS-klachten veroorzaakt. Voor opvang en voorkoming van deze klachten heeft NS in 2016 specialistische hulp gecontracteerd. Tevens zijn in 2016 voor iedereen testen beschikbaar gesteld om de mentale en fysieke fitheid te checken en eventueel met begeleiding te verbeteren.

G4-LA8

Afspraken over arbo- onderwerpen (veiligheid en gezondheid) vastgelegd in formele overeenkomsten met vakbonden

Arbeidsveiligheid
Sociale veiligheid

Via de OR is 100% van de medewerkers vertegenwoordigd in arbocommissies

In april 2015 is een agressie-akkoord gesloten tussen vakbonden en directie NSR. In de cao 2015-2017 zijn er vervolgafspraken gemaakt op het onderwerp duurzame inzetbaarheid.

Aspect: Training en opleiding (Materieel thema: Aantrekkelijke en zorgzame werkgever)

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie (Schema)
Materiële thema's
Leren bij NS
Trends in de arbeidsmarkt
Sociaaleconomische impact door opleidingen, inzetbaarheid medewerkers en diversiteit

In het schema "Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie" staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren.

G4-LA9

Gemiddeld aantal uur training per werknemer (per werknemerscategorie en geslacht)

Leren bij NS
Het gemiddeld aantal uur training per werknemer in 2016 komt dit neer op 24,5 uur, exclusief e-learning training.

G4-LA10

Geimplementeerde programma's voor de ontwikkeling en employabiliteit van werknemers en voor hulp bij het beëindigen van de carriere

Leren bij NS
Mobiliteit

G4-LA11

Percentage werknemers dat regelmatig feedback ontvangt op hun geleverde prestaties en carriere ontwikkelingen

100% van de medewerkers worden op regelmatige basis ingelicht over hun prestatie- en loopbaanontwikkeling

Aspect: Diversiteit en gelijke kansen (Materieel thema: Aantrekkelijke en zorgzame werkgever)

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie (Schema)
Materiële thema's
Diversiteit en Inclusie

In het schema "Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie" staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren.

G4-LA12

Samenstelling van bestuurslichamen en onder- verdeling van werknemers per categorie, naar geslacht, leeftijdsgroep en andere indicatoren van diversiteit

Vrouwen in de top
Onze medewerkers
Executive Committee
RvB - CVs
RvC - CVs

Aspect: Gelijke beloning (Materieel thema: Aantrekkelijke en zorgzame werkgever/Transparantie (intern en extern) )

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie (Schema)
Materiële thema's
Gecombineerde remuneratie- en nominatiecommissieJaarrekening - Remuneratie

In het schema "Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie" staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze un weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren.

G4-LA13

Verhouding tussen basissalarissen en beloning van mannen en vrouwen naar werknemercategorie en bedrijfslocatie

De verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen is gelijk.

Society

  

Aspect: Anti-corruption (Materieel thema: Integriteit)

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie (Schema)
Materiële thema's
Gecombineerde remuneratie- en nominatiecommissieJaarrekening - Remuneratie

In het schema "Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie" staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze un weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren.

G4-SO3

Aantal en percentage van operaties gescreend op risico's gerelateerd aan corruptie, en significante risico's geidentificeerd

Integriteit & compliance

G4-SO4

Communicatie en training over anti-corruptie beleid en procedures

Integriteit & compliance

G4-SO5

Bevestigde incidenten van corruptie, en genomen acties/maatregelen

Verslag van de Raad van Commissarissen
Integriteit & compliance

Aspect: Anti-competitive behavior (Materieel thema: Integriteit)

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie (Schema)
Materiële thema's
Integriteit & compliance

In het schema "Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie" staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf 'Organisatie van duurzaamheid' staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.

G4-SO7

Aantal juridische procedures naar aanleiding van concurrentieverstorend gedrag, anti-trust en monopolievorming; en de uitkomsten hiervan

Juridische nasleep aanbesteding OV in Limburg

Aspect: Compliance (Materieel thema: Integriteit)

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie (Schema)
Materiële thema's
Integriteit & compliance

In het schema "Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie" staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren.

G4-S08

Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van wet- en -regelgeving

♦ NedTrain: boetebeschikking van Inspectie SZW (€ 18.000,-) in verband met overtreding Arbeidsomstandighedenwet n.a.v. een arbeidsongeval;
♦ NS Reizigers: boete Arbeidsinspectie € 3.000,- voor incident in Breda waar een medewerker van een trede in het personeelsverblijf is gegleden.
♦ NS Stations: last onder dwangsom € 100.000,- niet-naleving brandveiligheidsvoorschriften in fietsenstalling

Aspect: Veiligheid van klanten (Materiële thema's: Reiziger op 1, 2 en 3 / klanttevredenheid/(Sociale) veiligheid)

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie (Schema)
Materiële thema's
Sociaaleconomische impact door veiligheid
Sociale veiligheid
Spoorwegveiligheid

In het schema "Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie" staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren.

G4-PR1

Percentage significante product-en servicecategorieën waarvoor de impact voor gezondheid en veiligheid wordt beoordeeld

Sociale veiligheid
Spoorwegveiligheid
Sociaaleconomische impact door veiligheid
Voor alle stations en onze operaties worden de veiligheidsaspecten beoordeeld

G4-PR2

Totaal aantal gevallen van
niet-naleving van regelgeving en gedragscodes betreffende gezondheids- en veiligheidsaspecten van producten en diensten gedurende de levensduur, naar type resultaat

Spoorwegveiligheid

Aspect: Etikettering van producten en diensten (Materieel thema: Reiziger op 1, 2 en 3 / klanttevredenheid)

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie (Schema)
Materiële thema's
Beleving van de treinreis
Klanttevredenheid
Verbeterde reisinformatie
Informatie bij verstoringen

In het schema "Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie" staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren.

G4-PR3

Type product- en dienstinformatie dat verplicht is als gevolg van procedures en het percentage van belangrijke producten en diensten die onderhevig zijn aan dergelijke informatie-eisen

Algemene voorwaarden avr ns

G4-PR4

Totaal aantal gevallen van
niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende informatie over en etikettering van producten en diensten, naar type resultaat

Bij de Geschillencommissie zijn in 2016 4 klachten (deels) gegrond verklaard en 2 klachten zijn geschikt.

G4-PR5

Resultaat van klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheid
Klanttevredenheid OV chipkaart

Aspect: Privacy van klanten (Materieel thema: Reiziger op 1, 2 en 3 / klanttevredenheid)

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie (Schema)
Materiële thema's
Zorg voor privacy

Zie ook: www.ns.nl/privacy

In het schema "Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie" staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren.

G4-PR8

Totaal aantal onderbouwde klachten met betrekking tot inbreuk op privacy van klanten en het verlies van klantgegevens

Bij de Geschillencommissie Openbaar Vervoer is 1 gegronde klacht binnengekomen. Ook is er 4 keer melding gemaakt van datalekken met risico op nadelige gevolgen voor de klant

Aspect: Compliance (Materieel thema: Integriteit)

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie (Schema)
Materiële thema's
Activiteiten en prestaties in 2016

In het schema "Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie" staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren.

NS heeft op het hoofdrailnet in Nederland het exclusieve recht tot het aanbieden van openbaar vervoer. Met de concessie verlener, de Nederlandse Staat, zijn prestatie-afspraken gemaakt welke zijn vastgelegd in de Vervoersconcessie Hoofdrailnet 2015-2024, evenals Spoorbeleidsdoelen welke zijn opgenomen in de Lange Termijn Spooragenda. De prestaties van NS worden gemeten door middel van Prestatie-indicatoren van de vervoersconcessie. Dit onderwerp komt niet concreet terug in de materialiteitsmatrix, daar zij overkoepelend is, en tot uitdrukking komt in, de andere materiele thema's.

G4-PR9

Monetaire waarde van significante boetes door niet-naleving wet-en regelgeving betreft het aanbod en gebruik van producten en services

Boete € 500.000,- vanwege bodemwaarde Vervoercapaciteit in de spits HSL Zuid