Arbeidsveiligheid

De ambitie van NS voor 2016 was dat medewerkers even gezond thuiskomen na het werk als dat ze het werk zijn begonnen, zowel fysiek al mentaal. We hebben onze vooruitgang daarin gemeten en de resultaten getoetst aan de veiligheidscultuurladder. NS wil zo de veiligheids- en gezondheidscultuur verbeteren, waarin het normaal is dat we elkaar aanspreken op onveilig en ongezond gedrag.

Lost Time Injury Frequency Rate

Het aantal ongevallen dat leidt tot verzuim langer dan 24 uur wordt uitgedrukt in een frequentiegetal (Lost Time Injury Frequency rate, LTIF). De LTIF van NS over 2016 steeg naar 1,4 (2015: 1,0) door 11 meer verzuimongevallen in vergelijking met vorig jaar. Het cijfer geeft aan dat er per 1 miljoen gewerkte uren 1,4 ongevallen plaatsvonden met een verzuim van langer dan 24 uur. De LTIF heeft betrekking op alle medewerkers die onder gezag van NS arbeid verrichten.

Proactief arbobeleid

In 2016 hebben wij met RI&E's potentiële veiligheidsrisico's kunnen inventariseren. Dit heeft in hoge mate bijgedragen aan de focus op inspanningen die arbeidsongevallen en uitval door ziekte helpen te voorkomen. Als preventie niet lukte, is verder onderzoek gedaan om herhaling te voorkomen. Bij het proactieve beleid past ook de aanpak voor de integratie van processen rond spoorweg- en arbeidsveiligheid.

Meldingsbereidheid en gedemonstreerd leiderschap in veiligheid

De mate van veiligheid en gezondheid op het werk verbetert sterk als zo veel mogelijk medewerkers onveilige situaties in het werk kunnen en willen melden. Er is in 2016 veel gedaan om de drempel hiervoor zo laag mogelijk te maken. Zo is er een meld-app gemaakt en maakten speciale veiligheidscampagnes medewerkers bewuster van het belang om situaties te melden.
Om met elkaar in gesprek te blijven over veiligheid, en betrokkenheid en leiderschap met betrekking tot veiligheid te laten zien, hebben directie en management regelmatig zogeheten ‘Safety Walk ronden’ gelopen langs werkplekken op locaties in het land. Zij voerden persoonlijke gesprekken met de medewerkers over hun veiligheid en gezondheid.

Veiligheidsambassadeurs

Afgelopen jaar zijn er 165 medewerkers uit de operatie als veiligheidsambassadeur opgeleid en gecertificeerd om de kritische veiligheidsprocessen in hun eigen werkomgeving te kunnen monitoren en te spiegelen aan de veiligheidsladder. Zij ondernemen acties ter verbetering en bewaken de voortgang en effectiviteit van deze acties om veiligheid en gezondheid naar een hoger plan te tillen.